HABZ

Herregistratie Artsen Bij Ziekte

15-10-2021

Medisch Contact

Kamer wil snel aanpassing herregistratie zieke artsen

Tweede Kamerfracties hebben het demissionaire kabinet gevraagd vaart te maken met een aanpassing van de regels rond de herregistratie van langdurig zieke artsen. Demissionair VWS-minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat er niet op een nieuw kabinet hoeft te worden gewacht om de tweejaarsregel te schrappen. Kamerleden van CDA, D66, ChristenUnie en SGP gaven bij een recente Kamervergadering aan dat ze nu snel een oplossing willen voor artsen die zich na twee jaar of langer ziekte moeilijker kunnen herregistreren. ‘Wat gaat de minister doen om dat op korte termijn te regelen?’, wilde Kamerlid Joba van den Berg (CDA) weten.

De Jonge gaf in eerste instantie aan dat aanpassing van herregistratieregels een wetswijziging vergt, en dat het daarom geen klus voor een demissionair kabinet is. Daar werd hij op gecorrigeerd door D66-Kamerlid Wieke Paulusma, die erop wees dat wat betreft de tweejaarsregel een aanpassing ook via de lagere wetgevingsroute van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan. ‘Volgens mij kan dat ook in de status waarin u zich nu bevindt.’

De Jonge antwoordde daarop dat het wijzigen van de tweejaarsregel inderdaad via die snellere route kan. Daarnaast zal volgens hem het demissionaire kabinet vast andere aanpassingen rond herregistratie voorbereiden, die te maken hebben met het mogelijk maken van meer maatwerk bij scholingsprogramma’s. Dan kan een nieuw kabinet zo snel mogelijk een wetswijziging – die daar wel voor nodig is – in gang zetten. ‘Als het nieuwe kabinet heel erg lang uitblijft, moesten we misschien maar iets tussendoor proberen’, aldus De Jonge.

Het artsencomité Herregistratie Artsen Bij Ziekte (HABZ) en de KNMG lobbyen al langer voor het schrappen van de tweejaarsregel.


1-7-2021

Beleidsregel RGS 2021: Aanpassing ANW-diensten, bij beperkte duur herregistratie naar rato

Voor de huisarts die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan avond-, nacht- of weekenddiensten geldt:

Herregistratie voor beperkte duur naar rato van het aantal uur verrichte avond-, nacht- of weekenddiensten binnen de referteperiode.

Toelichting

De huisarts die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan avond-, nacht- of weekenddiensten heeft zijn specialisme in onvoldoende mate uitgeoefend en kan in aanmerking komen voor herregistratie voor beperkte duur (artikel D.8, eerste lid, onder a, artikel D.9, artikel D.15, tweede lid Kaderbesluit CGS en artikel D.2., eerste, vierde en vijfde lid Besluit huisartsgeneeskunde).

De beoordeling vindt plaats over de vijf jaar voorafgaand aan de einddatum van de inschrijving (referteperiode). In deze periode wordt gekeken naar het aantal uur gewerkte avond-, nacht- of weekenddiensten in het specialisme huisartsgeneeskunde. Herregistratie vindt plaats voor beperkte duur naar rato. Voor de huisarts die de ANW-diensten combineert met de diensten in algemeen medische zorg geldt dat tegenover één uur ANW-dienst één uur dienst in de algemeen medische zorg kan staan. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren kunnen mee tellen, het slechts bereikbaar zijn is niet voldoende.

Meer informatie vind je hier https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/beleidsregels-rgs.htm18-06-2021

Oproep: Heb jij ervaring met het aanvragen of volgen van een ISP?

Per januari 2020 heeft het RGS de regelgeving aangepast voor herintredende specialisten en profielartsen, zodat een individueel scholingsprogramma (ISP) beter toegankelijk is voor collega’s die ziek zijn uitgevallen. Met het volgen van een ISP toon je als herintreder aan dat je wederom beschikt over de kennis en kunde om zelfstandig binnen je specialisme te kunnen en mogen werken. Voorwaarde hierbij is dat je beschikt over een registratie als arts in het BIG-register

Graag horen wij als HABZ, hoe jullie ervaringen zijn met een ISP, sinds de aangepaste regelgeing en of het programma nu inderdaad meer toegankelijk is. We kunnen deze terugkoppeling meenemen in de evaluatie met het RGS. Dit najaar wordt er een vervolggesprek gepland en het is goed om daarin de ervaringen uit de praktijk mee te nemen.

Heb jij een ISP of heb je stappen ondernomen om in aanmerking te komen voor een ISP, sinds januari 2020? Laat het ons weten via herregistatieartsenbijziekte@gmail.com  

11-06-2021  

Medisch Contact: 

Artsencomité vreest dat afschaffen herregistratie-eis niet doorgaat

Het afschaffen van de tweejaarsregel bij herregistratie van artsen dreigt niet te gebeuren, vreest artsencomité HABZ. HABZ-woordvoerder en revalidatiearts Anita Fritz Heeren hoopt nog steeds op een ‘kortetermijnoplossing’ voor artsen die door langdurige ziekte hun herregistratie niet rond krijgen.  HABZ (Herregistratie Artsen bij Ziekte) is een artsencomité dat sinds drie jaar ijvert voor meer soepele herregistratieregels voor artsen die langdurig ziek zijn geweest, en waar inmiddels 95 artsen bij zijn aangesloten. Vóór de coronacrisis voerde HABZ overleg met VWS, om te bekijken of de tweejaarsregel uit de herregistratie-eisen kon worden geschrapt. Die eis bepaalt dat artsen die langer dan twee jaar niet hebben gewerkt, de uren voorafgaand aan die onderbreking niet mogen meetellen. 
 

Koers

Volgens HABZ-woordvoerder Fritz Heeren is in 2019 onder toenmalig minister Bruno Bruins in een ‘mondeling akkoord’ toegezegd die regel op korte termijn af te schaffen. ‘We hebben er begrip voor gehad dat dit dossier door corona on hold kwam te staan, maar we hebben het idee dat er een andere koers wordt gevaren nu het dossier weer is opgepakt.’

Fritz Heeren doelt op een onderzoek dat VWS heeft uitgezet bij de Universiteit Maastricht. Volgens een VWS-woordvoerder betreft het een onderzoek ‘naar de werking van scholingsprogramma’s in het kader van herregistratie en mogelijke alternatieven’. Een universiteitswoordvoerder voegt eraan toe dat het onderzoek ‘knelpunten bij de herregistratie van BIG-geregistreerde zorgverleners en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengt’.  

Klem

Fritz Heeren vreest dat het afschaffen van de tweejaarsregel ‘buiten beeld’ raakt en dat VWS wil voorkómen dat enkele artsen ‘door de regels glippen’ bij afschaffing. ‘Dat zou kunnen als een arts één jaar heel veel werkt, dan vier jaar niets doet en zich herregistreert, dan weer vier jaar niets doet en weer een jaar heel veel werkt. Maar hoeveel artsen zijn er die acht jaar niks willen doen en dan weer de praktijk in gaan? Moet je voor dat hypothetische geval langdurig zieke artsen klem laten zitten? Dat onderzoek is fijn om oplossingen voor de lange termijn te organiseren, maar we missen een kortetermijnoplossing die was toegezegd.’

De VWS-woordvoerder geeft aan dat het onderzoek is bedoeld om ‘handvatten’ te bieden ‘om een goed voorstel aan de nieuwe minister te doen’. Volgens hem is er ‘niets veranderd’ aan het streven om de tweejaarsregel los te laten’, maar wordt het onderzoek wel afgewacht om te zien ‘of de feiten er misschien door veranderen’. 


6-5-2021

HABZ Symposium voorjaar 2022 online

In samenwerking met Boerhaave is de organisatie van het HABZ symposium weer opgepakt. Een online symposium van 2 uur wordt voorbereid voor het voorjaar 2022. Toevoeging september 2021: Helaas wordt het HABZ symposium geannuleerd


15-10-2020

Medisch Contact:  HABZ verwacht toename langdurig zieke artsen door covid-19

Het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte (HABZ) vreest dat door covid-19 meer artsen langdurig ziek worden en vervolgens tegen herregistratieregels aanlopen. De HABZ roept die artsen op zich tijdig bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) te melden. De HABZ, met inmiddels zo’n honderd leden, lobbyt sinds drie jaar om de herregistratieregels te versoepelen voor artsen die door langdurige ziekte niet kunnen voldoen aan de uren- en opleidingseisen. Op basis van berichtgeving over zieke zorgmedewerkers gedurende de coronacrisis, verwacht de HABZ dat meer artsen door langdurige ziekte zullen uitvallen: bijvoorbeeld door werkdruk of omdat zij zelf door covid-19 ziek worden. ‘Het herstel van covid-19 kan immers lang duren en complex zijn’, aldus revalidatiearts en HABZ-woordvoerder Anita Fritz Heeren. ‘Mogelijk komt er een nieuwe doelgroep langdurig zieke artsen bij.’

Het overleg dat eerder dit jaar gaande was tussen de HABZ en VWS over mogelijke versoepelingen van de herregistratieregels voor langdurig zieke artsen, is door de coronacrisis ‘jammer genoeg helemaal stil komen te liggen’, zegt Fritz Heeren. Een van de opties die bij dat overleg werd besproken, was het afschaffen van de tweejaarsregel, die bepaalt dat uren die zijn gewerkt voorafgaand aan een werkonderbreking van twee jaar of langer, niet meetellen.

De HABZ wil artsen die verwachten dat ze door ziekte voor langere tijd niet kunnen werken, op het hart drukken om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), dat de herregistratie uitvoert. Fritz Heeren: ‘In een wat langduriger ziekteproces denk je aanvankelijk niet aan je herregistratie. Het is belangrijk om tijdig in het ziekteproces om hulp te vragen bij het RGS en dus niet te wachten tot het daadwerkelijk tijd is voor de herregistratie. Dan kan de RGS beter meedenken.’ Dat is wat de RGS zelf eerder ook adviseerde.

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de herregistratieregels al bij aanvang van de coronacrisis versoepeld, en recentelijk opnieuw. Daardoor behouden alle specialisten en profielartsen hun RGS-registratie tot januari 2021. Tot die datum geldt ook een korting van tien procent op de eis van het aantal gewerkte uren, en voor bij- en nascholingspunten een korting van twintig procent. Maar dat zal niet voldoende zijn voor langdurige zieke artsen, voorziet Fritz Heeren. ‘Er is zeker coulance, maar dat zal niet alle knelpunten wegnemen, zoals bijvoorbeeld de tweejaarsregel. Artsen moeten bij ziekte blijven opletten.’

24-08-2020

Een zieke dokter een betere dokter? Ja

Lees dit interessante artikel in de Volkskrant De lessen die dokters leren als ze zelf de ziekte krijgen waarvan ze alles weten . Als artsen zelf een ziekte krijgen, soms de ziekte die zij behandelen, leren zij lessen die ze nooit uit de boeken hadden kunnen halen. Van die ervaringen probeert de zorg meer gebruik te maken. Of het redactioneel van de NVTG van Yvo Smulders van 9-7-2020.

24-07-2020

Uitgesteld! HABZ symposium

Het geaccrediteerde symposium “Dokter ziek? (no) BIG deal!?

De HABZ heeft in samenwerking met de Boerhaave scholingscommissie een interessant en boeiend programma samengesteld bedoeld voor zieke dokters, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, juristen en andere professionals of belangstellenden. Deze dag zal in het teken staan van de gevolgen van langdurig ziekzijn op de dokter, de eisen die worden gesteld aan (her)registratie, de perikelen rond (her)registratie, het traject van re-integratie en de impact van verlies van de BIG registratie.

Het belooft een mooie dag te worden met vele inspirerende sprekers. Naast ervaringsdeskundigen zullen ook inhoudsdeskundigen als juristen, bedrijfsartsen en vertegenwoordigers van organisaties als de KNMG en RGS een bijdrage leveren. Wij zijn verheugd dat hoogleraar Ivan Wolffers ook weer heeft toegezegd om als spreker en ervaringsdeskundige op ons symposium te zijn.  Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn voor iedere vorm van lotgenotencontact en een hapje en een drankje.

Door de corona maatregelen hebben we helaas het symposium uit moeten stellen.

15-05-2020

Uitstel HABZ symposium

Het aangekondigde HABZ symposium in november, wordt vanwege de corona pandemie uitgesteld. Het doel is om een dag te organiseren in samenwerking met Boerhaave Nascholing over de vele aspecten voor zowel de zieke arts als voor de mensen die ermee te maken krijgen, zoals de bedrijfs- en verzekeringsartsen. Een uitnodiging met de dagindeling, datum en plaats zal jullie worden toegestuurd zodra het programma klaar is.  


15-04-2020

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.  Al naar gelang de situatie rond de coronacrisis zich ontwikkelt, kan de RGS in de loop van het jaar besluiten over eventuele verlenging van de regeling.  Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG-register. 

Alle registraties behouden tot 1/1/2021

Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RGS schrijft deze groep artsen de komende maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie dat wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op reageert blijft in het register ingeschreven. De RGS stuurt hen in de periode september – december 2020 een herinnering om te herregistreren. 

Tegemoetkoming van 10% 

Voor de specialisten en profielartsen waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings- en ICT-punten (deskundigheidsbevordering). De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn. 

Indien nodig: dispensatie EIF en externe kwaliteitsevaluatie

Ook voor de evaluatie van het individueel functioneren (EIF) en externe kwaliteitsevaluatie geldt de coulanceregeling voor de specialisten die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren. Als deze evaluaties in deze periode vallen en niet kunnen worden uitgevoerd, volgt er een dispensatie. De RGS nodigt artsen uit om daar waar mogelijk, wel zoveel mogelijk deel te nemen aan de beide evaluaties. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling vastgelegd wordt.

Meer informatie en contact

Vanzelfsprekend blijft de RGS tijdens de coronacrisis bereikbaar voor overleg over individuele vragen. U kunt contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS. U kunt onze afdeling op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 44 04 310. Ook kunt u een e-mail sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl.


28-02-2020

HABZ nieuwsbrief

Hierbij de derde nieuwsbrief van de HABZ met informatie over lopende zaken en plannen voor het komende jaar. Ter kennisgeving: Specialisten die arbeidsongeschikt zijn en lid van SOFOS kunnen gratis lid worden van de LAD. We hopen dat jullie weer nuttige informatie uit de nieuwsbrief kunnen halen  Opzet nieuwsbrief nummer 3 HABZ.docx

 

 27-01-2020

Ingezonden brief Medisch Contact

In haar voorzitterscolumn in het medisch contact van 23 januari 2020 schrijft Ella Kalsbeek dat 2020 het jaar van de waarheid wordt: “We moeten de sores verminderen”. Als voorbeeld noemt zij onder andere de druk van de avond-, nacht- en weekenddiensten. Als niet praktiserend huisarts, waarbij ik mijn registratie verloor vanwege ziekte, raakt mij dit. De huisartsgeneeskunde is het enige medisch specialisme wat een urennorm hanteert voor ANW diensten. Diensten die zoals onze voorzitter beschrijft ook door gezonde collegae als belastend worden ervaren en maken dat de situatie onhoudbaar is. Ik begrijp de wens tot solidariteit en ook het belang van het up-to-date houden van je kennis en vaardigheden in de spoedzorg. Echter in een werkveld wat zo onder druk staat, is het jammer als goede krachten verloren gaan, doordat er geen maatwerk mogelijk is in de herregistratie.

Daarom pleit de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte voor aanpassing van deze regels. Onder andere voor maatwerk ten aanzien van het urencriterium voor de ANW diensten van huisartsen. Het is van belang dat artsen die hun registratie inmiddels zijn verloren, op een goede manier terug kunnen keren in hun vak. Los van het persoonlijk verlies voor de betrokkenen, is het kapitaalvernietiging om niet met maatwerk te zoeken naar wat iemand wel nog kan. Als dokter-patiënt breng je een waardevolle ervaring mee die je een andere dokter maakt. Als er ruimte is om met mijn fysieke beperkingen opnieuw te herregistreren, zou ik me met liefde weer inzetten in de huisartsenzorg.
Tessa Versteegde, huisarts np, bestuurslid HABZ


17-09-2019

Artikel "Bijblijven "

Lees artikel van Geerten van de Flier Habz,lid: 

Chronische neurologie vanuit het perspectief van een arts-patiënt.
Als je te maken krijgt met een chronische ziekte, verandert je leven volledig. Hierbij ontstaat soms een verschil in perspectief tussen de omgeving van de patiënt en de patiënt zelf. Als de patiënt zelf ook arts is, kan dat voor extra moeilijkheden zorgen in de communicatie met zorgverleners. Belangrijk is om als arts tijdens het gesprek actief te vragen naar het perspectief van de patiënt en hierbij ook de eigen emoties te herkennen, als de identificatie groter is, zoals bij arts-patiënten. 
 VanDerFlier2019_Article_ChronischeNeurologieVanuitHetP kopie.pdf

 

11-07-2019

Nieuwsbrief HABZ juni 2019

Inleiding
Dit is de tweede nieuwsbrief van de HABZ. Er is de laatste maanden weer druk vergaderd en er zijn wel wat vorderingen te melden. In elk geval is de HABZ bij veel mensen “in het veld” bekend, bij de vergadering van de vaste kamercommissie volksgezondheid werd ons initiatief genoemd door de minister. Ook al zijn we er nog niet, er is wel steeds meer beweging en begrip voor de problemen die we aandragen. We merken bij de vergaderingen met KNMG, CGS en RGS dat er actief wordt meegedacht en naar oplossingen wordt gezocht. Een probleem blijft de wet BIG, hierin zal eerst de 2-jaars regel moeten worden afgeschaft voor de KNMG/CGS verder kan met veranderen van de regels. Maar ook hierbij wordt door VWS gekeken naar mogelijkheden. Voor het specialisten register is er wel al wat veranderd. Lees verder in de nieuwsbrief: 
 Nieuwsbrief HABZ nummer 2 juni 2019 opzet 2.docx

 

06-06-2019

Medisch Contact: Reactie op artikel van Liesbeth van de Jagt:

Arts moet ‘perfect’ zijn en redt dat niet

Wat als je het niet redt om ‘perfect’ te zijn? Liesbeth vd Jagt et al schrijven dat de verantwoordelijkheid voor herstel na overbelasting teveel bij artsen zelf wordt gelegd, terwijl juist het ziekmakende systeem moet worden aangepakt (MC 22/2019:18-20). Een interessant betoog, waar onzes inziens een extra dimensie moet worden benadrukt. Het betreft de druk die herregistratie-eisen opleggen in geval van ziekte. In de huidige wetgeving is vastgelegd dat je als arts je registratie verliest als je langer dan 2 jaar niet werkt, bv door ziekte. Echter, 2 jaar gaat soms snel voorbij, zoals tijdens de behandeling van een maligniteit. Bij de toepassing van deze regel wordt niet gekeken naar voorervaring, competenties of het aantal gewerkte uren van voor het ziek zijn, binnen dezelfde herregistratiecyclus van 5 jaar. Dit kan betekenen dat een arts zich gedwongen voelt om sneller te re-integreren dan medisch gezien wenselijk is, of dat artsen zich genoodzaakt voelen om in de herstelperiode de werkzaamheden snel naar fulltime uit te breiden; om zo te voldoen aan de urennorm, in de hoop hun registratie en daarmee hun werk niet te verliezen. Ook deze kwestie raakt aan het thema van maakbaarheid en meetbaarheid van kwaliteit. De herregistratie-eisen zijn absoluut, zonder mogelijkheden voor maatwerk bij overmachtssituaties. De boodschap dat na ziekte de registratie in het geding komt, impliceert disfunctioneren en steunt het beeld dat er in de medische wereld geen ruimte is voor kwetsbaarheid. Daarom pleit de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte voor aanpassing van deze regels. Het schrappen van de bovengenoemde 2-jaarsregel zou een goede eerste stap zijn. Daarbij is het ook van belang dat artsen die hun registratie inmiddels zijn verloren, op een goede manier terug kunnen keren in hun vak, zonder onnodige obstakels die moeilijk met ziekte te combineren zijn. Zoals Liesbeth vd Jagt et al het artikel afsluiten: laten we zorg dragen voor onszelf en elkaar!
Geerten van der Flier, Tessa Versteeg namens de HABZ
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/arts-moet-perfect-zijn-en-redt-dat-niet.htm


04-06-2019

Verslag overleg vaste kamer commissie VWS met bewindslieden 

Aanwezig: minister Bruins, minister de Jonge, staatssecretaris Blokhuis, Hijink (SP), Gelijnse(50+), Bergkamp (D66), Kerstens (PvdA), De Lange (VVD), Ellemeet (Groenlinks), Van der Staaij(SGP), Van den Berg (CDA), Agema (PVV), Geerten (HABZ). Iedere zorgwoordvoerder krijgt vijf minuten spreektijd, soms met interruptie van een ander kamerlid. Hierbij vallen enkele vragen op: 
-Hijink, SP: pleit voor een verlaging van de kosten voor de scholing en herregistratie. Hij wil dat dit door de werkgever betaald wordt. Hij heeft het voornamelijk over verpleegkundigen.
-Kerstens (PvdA) vraagt de minister belemmeringen weg te nemen om opnieuw in te stromen (algemeen geformuleerd)
-Van den Berg (CDA) vraagt of de minister wil kijken naar herregistratie bij ziekte, omdat dat nu kostbaar en moeilijk is. Vooral het deel met minister Bruins is voor ons belangrijk. Na een opmerking van minister Bruins over uitstroom uit de zorg tegengaan, interrumpeert Van der Staaij (SGP) met een vraag om maatwerk voor herintreders en een drempelloze terugkeer in het vak. Hierop antwoord de minister dat Van der Staaij waarschijnlijk doelt op het initiatief Herregistratie Artsen bij Ziekte. Hij belooft voor het einde van het jaar uitslag te geven over maatwerk bij BIG-registratie. Tevens wil hij in overleg met aanbieders van de scholingsprogramma’s om te kijken in hoeverre zij maatwerk kunnen leveren. Over de kosten zegt de minister weinig.


26-05-2019

Impressie Lotgenoten bijeenkomst 26 mei Utrecht

Gisteren zijn Janet, Desiree en Geerten in Utrecht geweest. Er waren nog 5 artsen. We hebben elkaar gesproken over herregistratie-perikelen en duidelijk was er behoefte aan herkenning. De algemene tendens was vooral het intense gevoel van onrecht dat je wordt aangedaan als je je BIG verliest. De artsentitel komt harder aan dan de specialisatie, bij velen. Het was een zinvolle dag, ook voor een kleine groep. Want voor deze groep artsen heeft dit duidelijk meerwaarde gehad.


22-05-2019

Blog RVS

Op verzoek van Minister Bruins van Medische Zorg en Sport bereidt de RVS een advies voor over regulering van beroepen in de zorg. De Raad houdt hiertoe momenteel een veldraadpleging onder werkenden in de zorg. Ook plaatst de Raad de komende weken blogs over specifieke onderwerpen van beroepenregulering. De blogs bevatten geen standpunten van de Raad. Ze zijn bedoeld om te prikkelen en reacties te ontlokken. U leest hier de blog van Geerten van der Flier, huisarts. 

Sinds januari 2018 word je als (basis)arts uitgeschreven uit het BIG-register, als er de voorafgaande vijf jaar onvoldoende uren direct patiëntencontact is geweest. Elke vijf jaar moet verlenging van de BIG-registratie gevraagd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je in de vijf voorafgaande jaren minimaal 2080 uur gewerkt te hebben in directe patiëntenzorg. Daarnaast geldt de regel dat bij een onderbreking van 2 of meer jaar, de gewerkte uren voorafgaand aan de onderbreking niet worden meegeteld bij het berekenen van het totaal. Zo kan de absurde situatie ontstaan dat een arts die een jaar na herregistratie twee jaar ziek is geweest, het vierde en vijfde jaar gewoon als arts mag werken – de herregistratieperiode bedraagt immers vijf jaar, maar daarna de artsentitel in moet leveren en geen voorbehouden handelingen meer mag uitvoeren als in die laatste twee jaar niet minimaal 2080 uur is gewerkt.  Vooral artsen met een beperkte arbeidscapaciteit, die in principe wel aan de minimumeisen voldoen, komen zo in de problemen. Dit principe van compenseren staat een gezonde re-integratie voor artsen vaak in de weg. Er bestaan gevallen waarin een arts na ziekte direct weer fulltime zou moeten werken om zijn registratie te behouden. Als je aan het eind van de vijfjaarsperiode, dus de laatste twee jaar ziek bent, dan kun je überhaupt nooit aan de gestelde eisen voldoen.   Wilt u verder lezen? Kijkt u met de onderstaande link op de site van het RVS:  

https://www.raadrvs.nl/actueel/weblog/weblog/2019/blogreeks-beroepenregulering-in-de-zorg-blog-2-geerten-van-der-flier


15-03-2019

Nieuwsbrief HABZ 2

Dit is de eerste nieuwsbrief van de HABZ. We willen jullie vanaf nu elke 3 maanden met een mailing op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Er is de laatste maanden weer overleg geweest met verschillende commissies en VWS, en dit begint langzaam maar zeker vruchten af te werpen. Om onze zichtbaarheid te vergroten is er een website gemaakt, waar ook het laatste nieuws en onze doelstellingen te vinden zijn, www.HABZ.nl. In de onderstaande nieuwsbrief vind je verslagen van de vergaderingen met oa VWS en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en we willen jullie de plannen voor de komende maanden voorleggen. Zo willen we graag voor de zomer een keer bij elkaar komen met iedereen die zich heeft aangemeld bij de HABZ -dit zijn inmiddels al meer dan 80 artsen -om elkaar te ontmoeten, de lopende zaken te bepraten en ervaringen te delen. De datum en plaats vinden jullie onder in de nieuwsbrief. Uiteraard kan iedereen met vragen en suggesties nog steeds terecht op het mailadres: herregistratieartsenbijziekte@gmail.com.

nieuwsbrief versie 10 maart 2019.docx

 

14-03-2019

CGS

Een week na ons bezoek aan de RGS, zijn wij bij het College Geneeskundig Specialisten geweest. Zij bepalen de regels voor opleidings- en herregistratieregels voor specialisten. Wij hebben de voorgenomen veranderingen van de regels per 2020 besproken. Hierbij werd duidelijk dat onze zorgen zeer serieus zijn meegenomen in de vormgeving van hun plannen. Verder hebben wij benadrukt dat de aanpassing van de regels voor sommige artsen heel veel verschil kan maken, maar dat er nog situaties zijn waarin de regels nu niet voorzien. Deze situaties hebben wij doorgenomen en wij hebben samen besproken bij wie wij voor welke situatie aan de deur moeten kloppen.


14-03-2019

VWS

In januari zijn wij aanwezig geweest bij een brainstormsessie die was georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit was een vervolg op een eerdere brainstorm. Hierbij waren alle vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van BIG-beroepen uitgenodigd, en wij. Het doel was om te kijken of er mogelijkheden zijn om zorgverleners die door omstandigheden hun BIG-registratie dreigen te verliezen, te kunnen behouden voor het vak. Er zijn veel gedachten over tafel gekomen, waaronder een mogelijkheid om als specialist np je BIG onder voorwaarden terug te krijgen, zodat je kan deelnemen aan een individueel scholingsprogramma en aan het eind hiervan weer kunt worden ingeschreven in het specialistenregister. Het is niet zeker dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, maar duidelijk was dat de problematiek die wij hebben aangekaart inmiddels breed wordt onderkend en dat wordt gezocht naar oplossingen.


05-07-2018

RGS: Herregistratie voor langdurig zieke artsen: betere regels komen dichterbij 

KNMG, RGS en CGS zijn bezig om de herregistratie-situatie voor langdurig zieken beter te regelen. Aanleiding vormt de oproep van een groep artsen (HABZ) om de herregistratieregels voor artsen die langdurig ziek zijn te versoepelen. Inmiddels voerden de KNMG, het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verschillende gesprekken met de HABZ om ondersteuning te geven en actief mee te denken in oplossingen, ook richting het ministerie van VWS. 

In Medisch Contact reageert HABZ-woordvoerder Janet Kist namens het comité verheugd op de aandacht voor en erkenning van de problematiek waar zieke artsen tegen aanlopen bij herregistratie. Zij ziet ‘bij de betrokken partijen een duidelijke wil om de regels voor deze groep artsen te verbeteren'. Kist: 'De HABZ blijft zich inzetten voor de belangen van zieke collega's en wij zijn blij dat we dit gezamenlijk kunnen doen met de belanghebbende instanties.'

Nieuw besluit: meer maatwerk

Ook heeft het CGS een voorgenomen besluit gepubliceerd om het Besluit herregistratie aan te passen. Hierin worden ook de regels voor herintredende specialisten en profielartsen en het volgen van een individueel scholingsprogramma aangepast, zoals besproken met de HABZ. Met deze aanpassingen krijgt de RGS mogelijkheden in handen om eenvoudiger en gerichter maatwerk te leveren. 

Vervolg na de zomer

Na de zomer volgt een vervolgoverleg tussen HABZ en VWS over de herregistratie van langdurig zieke basisartsen, waarbij op verzoek van HABZ de RGS zo nodig aansluit. De uitkomsten van dit overleg tussen HABZ en VWS en van de adviesronde van het CGS wacht de KNMG nu eerst af.

Langdurige uitval? Neem contact op met RGS

Specialisten en profielartsen die nu al langdurig zijn uitgevallen, kunnen contact opnemen met de RGS. Samen kan dan bekeken worden wat tijdig valt te doen om de (her)registratie te behouden. Wij realiseren ons dat de RGS niet de eerste instantie is waar u of uw werkgever aan denkt als u ziek wordt. Toch kan vroegtijdig contact helpen. Op de RGS-webpagina Langdurige uitval en herregistratie leest u hierover meer


25-01-2018

Medisch ContactArtsen betwisten herregistratieregels rond ziekte

Een groep artsen die door langdurige ziekte niet aan herregistratie-eisen kan voldoen, heeft een actiecomité gevormd dat wil strijden voor versoepeling van die eisen. De Actiegroep HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte) zoekt nog meer artsen bij wie dit speelt. Het oprichten van het comité volgt op een oproep die specialist ouderengeneeskunde Annetje Bootsma dit najaar deed in Medisch Contact. Zij zocht artsen die door ziekte tegen de eisen waren aangelopen, nadat Bootsma van dichtbij had meegemaakt hoe een bevriende specialist tijdens haar ziekbed worstelde met de herregistratie. Zo’n twintig artsen meldden zich toen bij haar, die nu samen de actiegroep hebben gevormd.

HABZ wil op drie manieren onderzoeken of de regels kunnen worden aangepast, zodat het toch mogelijk is arts te blijven als het niet lukt om aan de huidige eisen van werk- en dienstenuren en scholing te voldoen. Ten eerste wordt een juridische procedure overwogen. Bootsma verwacht dat er ‘aanknopingspunten’ zijn om een zaak te beginnen op basis van een vergelijking van de regels in het buitenland, en op basis van de mate waarin artsen van informatie worden voorzien in zulke gevallen. Daarnaast wil HABZ ‘een politieke weg’ bewandelen door in overleg te treden met beroepsorganisaties en door Tweede Kamerleden te benaderen. Als laatste hoopt HABZ ook met het College Geneeskundige Specialismen (CGS), dat de herregistratieregels vaststelt, om tafel te kunnen.

Voordat die stappen worden ondernomen, wil het comité weten namens hoeveel artsen het kan spreken. Vandaar dat er wordt gezocht naar ‘collega’s die ondanks klinisch goed functioneren hun herregistratie kwijt zijn geraakt of dreigen kwijt te raken’. ‘Wij willen kijken of bij ziekte een betere afweging mogelijk is bij herregistratie om niet onnodig artsen te verliezen’, aldus Bootsma namens HABZ. Belangstellenden kunnen zich per mail bij het comité melden via herregistratieartsenbijziekte@gmail.com.


11-01-2018

KNMG: Herregistratie basisartsen per 1-1-2018

Per 1 januari 2018 moeten veel basisartsen zich voor het eerst laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar). Een arts die niet beschikt over voldoende werkervaring kan ervoor kiezen het scholings- en toetsprogramma herregistratie basisartsen van de VU Academie te doorlopen. Als dat succesvol verloopt, wordt een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) uitgereikt, waarmee ook herregistratie kan worden aangevraagd. Lees hier verder


23-10-2017

Medisch contact:  Herregistratie lastig bij langdurige ziekte

"Bij een langdurig ziekbed zouden er soepelereBIG-regels moeten gelden"

Als een arts wordt getroffen door een langdurige ziekte kan het lastig zijn om nog voldoende uren te werken en genoeg opleidingspunten te verzamelen voor herregistratie. Een aantal artsen pleit voor meer soepelheid in de regels. 

Specialist ouderengeneeskunde Marieke Bouwsma kreeg in mei 2012 de diagnose eierstokkanker. Door chemotherapie en een operatie was ze zo’n acht maanden uit de running. Daarna pakte ze haar werk weer op, met zicht op genezing. Een complicatie met littekenweefsel, die leidde tot verwijdering van twee meter dunne darm, veranderde in 2013 de situatie. ‘Daarna was ze erg verzwakt en echt uitgeput en kon ze minder werken’, herinnert vriendin en collega-specialist ouderengeneeskunde Annetje Bootsma de laatste werkzame jaren van Bouwsma, die in maart 2017 op 55-jarige leeftijd overleed.

In Bouwsma’s laatste jaren bungelde het kwijtraken van haar BIG-registratie als een zwaard van Damocles boven haar hoofd. Door het beperkte aantal uren dat ze aan werk, diensten en nascholing kon besteden, dreigde ze niet in aanmerking te komen voor herregistratie. Haar lopende herregistratie zou 31 december 2015 aflopen. En dat was ‘een grote bron van stress en kwetsing’, aldus Bootsma. ‘Geen leidinggevende, patiënt of collega die aan haar deskundigheid twijfelde, maar toch zou ze op grond van de regels haar herregistratie kwijtraken.’ Bootsma, die zich de frustratie en het verdriet van haar inmiddels overleden collega aantrekt, wil weten of het jasje van herregistratie bij meer artsen knelt.

In wetten en regels is vastgelegd hoeveel uur relevante werkervaring een arts minimaal moet hebben om in aanmerking te komen voor een verlenging van de registratie met vijf jaar. Voor basisartsen ligt die eis op 2080 uur per vijf jaar, wat neerkomt op gemiddeld acht uur per week. Voor geneeskundig specialisten ligt dat op het dubbele, dus zo’n zestien uur per week. Daarnaast moeten artsen voldoende accreditatiepunten halen.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) draagt zorg voor het uitvoeren van deze regels, die zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Het CGS, waar vertegenwoordigers van beroeps- en brancheorganisaties van artsen zitting in hebben, overlegt voor het vaststellen van de registratieregels met specialistenorganisaties. En die regels zijn bekrachtigd door de minister van VWS.

Arbeidsongeschikt

Ook huisarts Marloes van der Deijl kreeg door langdurige ziekte met de regels te maken. Zij raakte in januari 2013 arbeidsongeschikt door een vorm van reuma, arthritis psoriatica. Van der Deijl kon ruim twee jaar niet werken. ‘Door allergie voor medicatie heeft het erg lang geduurd voor ik weer enigszins kon re-integreren’, blikt ze terug. ‘Na enkele maanden heb ik een paar pogingen gedaan, maar die strandden al na een paar weken.’ Geen leidinggevende, patiënt of collega die aan haar deskundigheid twijfelde. Toen ze na ruim twee jaar ziekte de werkdraad weer oppakte, bleek het moeilijk te zijn om nog voldoende uren en punten te behalen om voor herregistratie in aanmerking te komen. Ook de registratie van basisarts dreigt ze kwijt te raken, nu daar vanaf 2018 herregistratie-eisen voor gelden. Vóór haar ziekte werkte Van der Deijl dertig uur per week als maat in een maatschap van vier artsen. Door een opvlamming van haar ziekte is ze op dit moment opnieuw uit de roulatie. Het maakt dat Van der Deijl inmiddels twijfelt of herregistratie, als huisarts of basisarts, nog wel haalbaar is.

Burn-out

Anesthesioloog Eva Klein verkeert in een vergelijkbare situatie. Zij was maar liefst vijf jaar uit de running. In 2011 nam ze ontslag bij het ziekenhuis waar ze toen werkte, omdat ze zich uitgeput voelde door spanningen op de werkvloer. Pas na verloop van tijd bleek dat Klein een heftige burn-out had; de spanningen hadden een giftige mix met een jeugdtrauma gevormd. ‘Het duurde een tijd voordat ik mijn problemen besefte en begreep.’

Deze zomer voelde ze zich voldoende hersteld om voorzichtig weer ergens aan de slag te gaan. Probleem: haar registratie was in augustus verlopen, waardoor ze nu eerst een scholingsprogramma moet volgen. Voor dat programma dient ze haar werkweek vrij snel uit te breiden naar vier dagen. En een eis van het programma is dat ze minstens 50 procent van een fulltimeaanstelling werkt. ‘Maar die 50 procent kan al te veel zijn als instap. Dat moet je niet vragen van iemand met een burn-out.’ Ook de nacht- en weekeinddiensten die bij het scholingsprogramma horen, kunnen te veel zijn ‘als je herstellende bent’, aldus Klein. ‘Die eerste stappen zijn cruciaal als je je weer op de werkvloer vertoont. Maar daar is zo weinig erkenning voor en dat stoort me.’

Kwaliteit bewaken

De hoofdtaak van de herregistratie met de bijbehorende regels is ‘de kwaliteit van artsen bewaken om zo te kunnen garanderen dat patiënten goede zorg krijgen’, lichten RGS-secretaris Sylvia Veen (kinderarts niet-praktiserend) en hoofd stafbureau Opleiding en Registratie Rudi van Reenen van de KNMG toe. De registratiecommissie verwerkt jaarlijks zo’n achtduizend herregistratieaanvragen. Het idee achter de herregistratieregels is dat verwacht kan worden dat een arts bij dat minimumaantal werkzame uren nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zijn beroep volgens de professionele standaard uit te oefenen, aldus Veen en Van Reenen.

Triest dat je niet op een andere manier mag aantonen dat je capabel bent

‘Het is wrang als iemand wegens ziekte en ondanks een tomeloze inzet, het niet redt om voldoende uren te werken, of nascholing te volgen’, merken ze op. ‘Als iemand vervolgens zijn inschrijving als specialist verliest, kan hij direct zijn beroep niet meer uitoefenen. Ziekte overkomt je en het is begrijpelijk dat dit als onrechtmatig wordt ervaren, maar de herregistratie-eisen vervullen wel een functie.’

Ze begrijpen dat het wettelijk vereiste minimumaantal uren en punten in het geval van ziekte kan ‘voelen als maximumeisen’. Veen adviseert artsen die voorzien dat ze een langdurig ziektetraject voor de boeg hebben, om zich in ieder geval bijtijds te melden bij de RGS. Dan kan een medisch secretaris de mogelijkheden toelichten. Zo heeft de RGS specialisten kunnen wijzen op de mogelijkheid om vroegtijdig een individueel scholingsprogramma te beginnen. ‘Laat het niet op het laatste moment aankomen. Je hebt toch met die vijfjaarlijkse cyclus te maken. Bel ons op tijd en stel de vragen die je hebt.’

Weinig vragen

Bij de RGS komen weinig vragen binnen van specialisten die door ziekte in de problemen komen, hooguit ‘een handvol per jaar’, is hun ervaring. Vooral artsen die niet voltijds werken, krijgen het in de optiek van Veen en Van Reenen eerder lastig met de minimumeisen. Veen: ‘Als je dan ziek wordt, gaat je gemiddelde aantal werkzame uren heel hard omlaag. Ik adviseer artsen die bijvoorbeeld twee dagen per week werkzaam zijn om meer te werken, zodat je meer reserve hebt om aan het gemiddelde te komen mocht je ooit een periode niet in staat zijn om te werken.’

‘Ik kon het in een eerder stadium niet aan om me te melden bij de RGS’, blikt Klein terug op haar ziekteperiode. ‘Als je ziek bent, wil je gezond worden. Dat is het belangrijkste.’ Voor specialist ouderengeneeskunde Bootsma blijft de regelgeving wringen, ook al snapt ze het principe erachter. Ze vindt het inconsistent dat er wel bij zwangerschap naar rato minder punten en uren hoeven te worden waargemaakt, maar dus niet na langdurige ziekte. ‘Daar zit iets scheefs in.’ De ‘vrijstelling’ die mogelijk is rond zwangerschaps- en bevallingsverlof, volgt uit een omgekeerde benadering, blijkt uit een toelichting van Veen en Van Reenen. ‘Dat verlof wordt niet als onderbreking van de werkzaamheden aangemerkt, omdat de wet geen discriminatie op basis van geslacht toestaat.’

Verspilling

Bootsma noemt het verder ‘rigide’ dat het ‘in uitzonderlijke situaties van langdurige ziekte’ niet mogelijk is om ‘op een alternatieve manier je deskundigheid aan te tonen’. ‘Je kunt bijvoorbeeld ook getuigschriften laten opstellen, zodat je het niet alleen op basis van een paar punten hoeft te doen.’ Huisarts Van der Deijl sluit zich daarbij aan. ‘Ik blijf het bijzonder triest vinden dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om op enige andere manier aan te tonen dat je capabel bent om in je beroep te functioneren na een periode van afwezigheid. Dat is demotiverend en naar mijn mening ook een enorme economische en maatschappelijke verspilling van gemotiveerde artsen.’

Ze zegt bereid te zijn zich toetsbaar op te stellen ‘maar op deze manier wordt er geen enkel onderscheid gemaakt tussen iemand die twee jaar niet heeft gewerkt en wel heeft nageschoold, en iemand die bijvoorbeeld al vijftien jaar uit het vak is.’ Van der Deijl verwondert zich bovendien over de kunstmatige grens die in het systeem zit gebakken. ‘Ik kan na twee jaar buiten dienst te zijn geweest wel ongezien aan het werk tot het einde van de registratietijd.’ Maar daarna dus ‘plotsklaps’ niet meer.

Specialist ouderengeneeskunde Bouwsma wist in de periode van 2013 tot eind 2015, waarin vervolgchemo’s, spoedopnames en de plaatsing van een stoma elkaar afwisselden, nog te werken. De vier dagen per week die ze vroeger draaide, kon ze niet meer aan, maar in goeie maanden lukte drie dagen nog wel. Met hulp van vrienden, die met haar via e-learning punten bij elkaar sprokkelden, wist ze uiteindelijk in aanmerking te komen voor een beperkte herregistratie van 2,5 jaar.

‘Dat ze erin is geslaagd om nog een beperkte registratie te krijgen, dankt ze uitsluitend aan het feit dat ze in de eerste anderhalf jaar van de vijfjaarstermijn nog niet ziek was’, licht Bouwsma’s weduwnaar Egbert Verweij toe. In die periode had ze volgens hem al voor de helft aan de eisen voor beperkte herregistratie voldaan.

Die 2,5-jaarsregistratie gaf Bouwsma voldoende perspectief om ‘na herstel te kunnen bikkelen om weer volledig te worden geregistreerd’, blikt haar vriendin en collega Bootsma terug. ‘En mocht ze de ziekte niet overleven, dan was de kans groter dat ze als specialist ouderengeneeskunde kon overlijden, wat voor haar ook belangrijk was.’ En dat was de situatie toen de uitzaaiingen Bouwsma in maart fataal werden.

Bootsma hoopt dat meer langdurig zieke artsen met herregistratiehindernissen zich bij haar melden. ‘Ik wil graag de verhalen verzamelen en kijken of we alsnog gezamenlijk bij onze beroepsgroepen wat beweging kunnen krijgen in de starre regelgeving. Ik wil samen kijken of er flexibiliteit kan komen om verlies van herregistratie en waardigheid te voorkomen, zonder verlies van kwaliteit in onze beroepsuitoefening.’ Weduwnaar Verweij steunt Bootsma in haar weg op de barricaden. ‘Als Marieke in 2016 zelf nog de kracht had gehad om hierop actie te ondernemen, had ze dat ongetwijfeld gedaan.’