HABZ

Herregistratie Artsen Bij Ziekte

15-03-2024 Vacature Stichting Begrepen Klachten: wij zoeken artsen, psycholoog/therapeuten en vrijwilligers.

Wij zijn stichting Begrepen Klachten, een vernieuwend (online) zorgcentrum voor mensen met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Veel mensen kampen met langdurige en (deels) onverklaarde klachten of ziektebeelden als fibromyalgie, ME/CVS en Long Covid. De klachten kunnen al heel ingrijpend zijn, maar het is vaak ook nog heel lastig om goede zorg en begeleiding te vinden. In onze praktijk bieden we die zorg. We weten nog niet alles, maar wij kijken naar wat er al wél mogelijk is. We werken vanuit een reguliere biomedische insteek, maar altijd met oog voor het hele plaatje. We bieden patiënten een luisterend oor en maken inzichtelijk wat er al gedaan is en waar nog kansen liggen. WIj houden hierbij de ontwikkeling in de internationale wetenschap goed in de gaten. Ons multidisciplinair team ondersteunt patienten op medisch, psychosociaal en praktisch gebied. Een deel van de ondersteuning doen we zelf, bijvoorbeeld met ons eigen Persoonlijk Pacing Plan. Wij werken hierbij vaak samen met zorgverleners in de eigen regio. Voor bepaalde diagnostiek en behandeling verwijzen we u naar een van de specialisten in ons netwerk.

Het is onze missie om vanuit de reguliere zorg een breed palet van begeleiding aan te bieden wat wel mogelijk is.
We werken vanuit het gedachtegoed van artsen die zelf ziek zijn geworden en bieden medisch, psychosociale en praktische begeleiding naar de nieuwste internationale inzichten. Ook nemen we deel aan het overleg tot vorming van expertise centra en het Post Covid Netwerk Nederland (PCNN). We nodigen artsen van harte uit te solliciteren.
Kleine deeltijd functies zijn mogelijk. Op de website lees je meer https://www.begrepenklachten.nl/over-ons-1/vacatures/vacature-arts

10-11-2023 Medisch Contact: Artsen met long covid nauwelijks in beeld

Veel artsen kampen met de nasleep van een covid­ infectie, maar ondervinden weinig steun en begrip. Huis­ arts Marja Diemel kampt zelf ook met long covid, en pleit voor solidariteit. Want behal­ ve individueel leed, is hier de beroepsgroep als geheel in het geding.

ls huisarts liep ik in 2020 coro­ na op in de huis­ artsenpraktijk, met long covid als gevolg. Veel collega’s hebben dezelfde erva­ ring en ik hoor met regelmaat schrijnende en en herkenbare verhalen als gevolg van deze infectie. Ieder van ons lijkt een individuele strijd te voeren. Dit kan niet de bedoeling zijn, want naast het persoonlijk leed, treft dit ook onze beroepsgroep. We raken onnodig collega’s kwijt. Daarom wordt het tijd om gezamenlijk de problemen in kaart te brengen, ze op te lossen en ervan te leren voor toekomstige pandemieën. Dat vraagt leiderschap en coördinatie van de centrale belangenorganisaties zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de KNMG, maar ook andere verenigde beroepsgroepen zoals de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Lees verder op de website van het Medisch Contact: https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/artsen-met-long-covid-nauwelijks-in-beeld-dat-moet-anders 

Het kan toch niet zo zijn dat we aan de ene kant pilots opzetten met basisartsen in de huisartsenpraktijk, en we aan de andere kant ervaren opgeleide huisartsen verliezen door te strenge herregistratie-eisen. Re-integrerende huisartsen die bijvoorbeeld wel twee à drie dagen in de praktijk kunnen werken, maar geen diensten kunnen doen, verliezen alsnog hun registratie. Dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere medische professionals. De redenen hiervoor zijn zeer discutabel en onderwerp van discussie. We gooien het kind met het badwater weg in een systeem dat al piept en kraakt.

We zijn het ook aan onze collega-artsen op de werkvloer verplicht een risico-inventarisatie te maken over de toekomstige bezetting van het vak en ondertussen zoveel mogelijk artsen binnenboord te houden. De artsenlobbygroep HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte) zet zich hier al jaren voor in en zou hierin gesteund moeten worden door onder andere de LHV, de KNMG en de FMS.
Acties op korte termijn zijn nodig. Bestuurders in de zorg, laat van je horen! Registreer de omvang van het probleem, identificeer de knelpunten en kom met oplossingen. Zoals het herzien van de herregistratie-eisen. In de tussentijd wil ik alle artsen met long covid oproepen zich te registreren bij de artsenlobbygroep HABZ.
Laten we dit probleem gezamenlijk en constructief op de kaart zetten, voor een gezonde toekomst van de zorg.

10-10-2023 Minister Kuipers' terug- en vooruitblik op PCR-trajecten

Op 26 juni 2023 informeer Minister Kuipers (VWS) de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De hele brief vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/06/26/kamerbrief-over-verzamelbrief-wet-big

Terug- en vooruitblik PRC-trajecten
Om te waarborgen dat BIG-geregistreerde zorgverleners over actuele werkervaring beschikken, dienen zij hun registratie elke vijf jaar te vernieuwen. Wanneer dit niet het geval is, kan de zorgverlener zich laten herregistreren door een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen. Ik vind het belangrijk om het voor voormalig zorgmedewerkers die weer hun BIGregistratie willen halen zo makkelijk mogelijk te maken, met behoud van kwaliteit.
We hebben in de zorg immers iedereen hard nodig. Een stelsel waarin rekening wordt gehouden met de behoefte aan snelle herintreding en maatwerk is hierbij het uitgangspunt. In dat kader reageer ik zoals door mijn voorganger aangegeven op het rapport ‘Periodiek Registratie Certificaat (PRC): Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven’ van de Universiteit Maastricht dat uw Kamer reeds heeft ontvangen.

Het rapport geeft een drietal aanbevelingen die toezien op grensverlegging, mogelijke deelregistratie en het proces in aanloop tot het PRC. De aanbeveling om de grens te verleggen die bepaalt wanneer iemand zich niet meer regulier mag
herregisteren heb ik vorig jaar reeds opgevolgd. In dat kader is de tweejaarswerkonderbrekingseis per 1 december 2022 afgeschaft. Zoals aangegeven vind ik flexibiliteit belangrijk, zeker in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Vanuit dat oogpunt ben ik geen voorstander van een tijdelijke of deelregistratie, omdat het de flexibiliteit van de zorgverleners juist beperkt. Zij zijn dan slechts kortdurend inzetbaar of inzetbaar voor bepaalde werkzaamheden binnen deze registratie. Dit maakt het zorglandschap onnodig complex voor de zorgverlener zelf en de patiënt en het gaat gepaard met veel administratieve lasten voor de zorgverleners. 

Voor wat betreft het proces dat tot een PRC leidt ben ik in gesprek gegaan met een aantal PRC-aanbieders van de beroepsgroepen om te onderzoeken of het wenselijk is om hun PRC-trajecten te herzien. Hierover kan ik uw Kamer berichten dat de beroepsgroepen van de verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en apothekers in 2021 hun PRC-traject hebben herzien. Hierbij is de aansluiting op de actuele kwaliteitseisen die aan de verschillende vakken wordt gesteld verbeterd, ook zijn verouderde toetsonderdelen vernieuwd. Waar mogelijk, en wanneer dit niet ten koste ging van de kwaliteit van de examinering, is er de mogelijkheid van het digitaal afleggen van de examens ingebouwd. De basisartsen hebben afgelopen jaar hun tweede vijfjaarlijkse herregistratie moment gehad. Naar aanleiding hiervan hebben de verantwoordelijken in het veld het PRCproces nader onder de loep genomen. Onderzocht wordt of de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) geschikt is om het huidige PRC-toets traject voor artsen te vervangen. Ik ga samen met hen verkennen of deze geprofessionaliseerde individuele toets de huidige PRC-toetsen zou kunnen vervangen opdat meer maatwerk wordt geboden. Bij signalen van andere beroepsgroepen zal ik onderzoeken of herziening van hun PRC-traject wenselijk en/of noodzakelijk is, zodat voormalige BIG zorgmedewerkers zonder onnodige drempels kunnen toetreden op de arbeidsmarkt.

07-08-2023

Nieuwsbrief HABZ juli 2023

Midden in de zomer de nieuwsbrief van de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte.
Wij zijn in 2018 opgericht om ons sterk te maken, omdat langdurig zieke en reïntegrerende artsen
onredelijk hard werden getroffen bij herregistratie. Inmiddels is de twee-jaarsregel per 1-12-2022 uit
de wet gehaald en is een belangrijk doel behaald. Wij zijn hier blij mee, maar we zijn als HABZ nog
niet klaar. Op dit moment beraden we ons welke probleempunten voor langdurige zieke artsen we
kunnen aankaarten en verbeteren. We denken aan zaken zoals de herregistratie problematiek die
artsen met long Covid ondervinden, de problemen die artsen krijgen bij verkortte herregistratie en
het inhalen van diensten voor huisartsen die langere tijd ziek waren. Met de huidige krapte in de
arbeidsmarkt, lijkt het ons dat we niemand kunnen missen. Daarnaast willen we een luisterend oor
bieden voor collega’s met herregistratie vragen of andere dilemma’s op het gebied van arbeid en reintegratie, her- of omscholing. Bij deze een korte update over de huidige stand van zaken.

RGS
Wij hebben recent een gesprek gevoerd met de RGS over de implementatie van het ISP (individueel
scholingsprogramma) en over het aanhoudende probleem van de verkorte herregistratie. Op het
moment dat je een verkorte herregistratie krijgt, wordt er bij de volgende registratie weer 5 jaar
terug gekeken. Hierdoor blijf je heel lang tegen hetzelfde tekort aan uren, scholing en diensten
aanlopen. Wij willen dat dit wordt aangepast, zodat dit collega’s niet jaren onnodig veel stress en
werkdruk bezorgt. Het RGS zou dit oppakken met het CGS. Na de zomer wordt dit vervolgd.

Long covid
In de laatste maanden hebben zich zo’n 25 collega’s met long Covid zich bij ons gemeld. Het is ons
niet bekend hoeveel collega’s tegen problemen aanlopen. We vermoeden dat we niet iedereen in
beeld hebben. In dat kader hebben we opnieuw contact gehad met de KNMG. Ook collega’s die weer
aan het werk zijn, doch onvoldoende (dienst)uren maken lopen tegen herregistratieproblemen aan.
Politiek ligt dit gevoelig, enerzijds wegens long covid bij zorg professionals, anderzijds vanwege de
tekorten op de arbeidsmarkt. Vanuit de KNMG zijn ze bereid met ons mee te denken hoe we de lobby
daarover In de huidige tijd na het vallen van het kabinet aan kunnen vliegen. Wordt vervolgd!

Vacature
Wij op ook zoek naar collega’s die zich kunnen en willen inzetten voor bovenstaande lobby. We
vergaderen ongeveer eens per 6 tot 8 weken, ongeveer 1,5 uur in de avond online. Bedenken dan
enkele volgende stappen en plannen daarvoor gesprekken in, aanwezigheid op basis van
beschikbaarheid. We hebben best wat ervaring, gelukkig is een aantal van ons weer gereïntegreerd ,
we merken daardoor dat we met wat minder pit en prioriteit dan voorheen acties uitzetten. Mocht je
interesse hebben in een rol binnen de HABZ of meer informatie willen hebben, stuur dan een mail
aan Herregistratieartsenbijziekte@gmail.com.

Afwezigheid zomerperiode
Ivm de zomervakantie worden reacties op mails eind augustus weer opgepakt.
We wensen jullie allemaal een goede zomer!

07-07-2023

Long covid: nearly half of doctors affected can no longer work full time, finds survey

Bron: BMJ 2023; 382 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.p1529 (Published 04 July 2023)

Almost one in five doctors (18%) with long covid who responded to a survey said that they were no longer able to work, and fewer than one in three (31%) were working full time, compared with more than half (57%) before the onset of their covid illness. Nearly half (49%) of the 603 respondents said that they had lost income as a result of long covid. The survey was conducted by the BMA in partnership with the support group Long Covid Doctors for Action during December 2022 and January 2023.1 Just over half of respondents (54%) acquired covid-19 during the first wave of the pandemic in 2020, and 77% of these thought that they contracted it in the workplace. Only a small minority of doctors had access to respiratory protective equipment around the time that they caught covid-19, with only 11% having access to an FFP2 respirator and 16% to an FFP3 respirator.
The report on the findings comes with a series of demands, among them a call for long covid to be considered an occupational disease for healthcare workers and for NHS staff with long covid to be given financial support. “The UK needs to urgently recognise post-acute covid—and all of its symptoms—as an occupational disease to help doctors and healthcare workers receive the support and financial aid they need,” the report said.
In March, the Trade Union Congress called for long covid to be recognised as an industrial disease,2 and in November 2022 the Industrial Injuries Advisory Council, which advises government on which diseases should be classified as work related, recommended that health workers with long covid be able to claim industrial injuries benefit.3
Doctors with long covid reported a wide range of symptoms, including fatigue, headaches, muscular pain, nerve damage, and joint pain, as well as ongoing respiratory problems. But many have faced barriers in accessing treatment, with almost half of doctors not having been referred to an NHS long covid clinic.
Raymond Agius, BMA occupational medicine committee co-chair, said the government had a moral duty to look after healthcare staff who were put at risk throughout the pandemic. “During the covid-19 pandemic, doctors were left exposed and unprotected at work . . . This report underlines the devastating consequences of this lack of protection. Doctors still living with continuing symptoms have once again been left at risk with little to no support from the system that they gave so much to,” he said. “Those well enough to return to work need support in doing so, while those who are still too sick need adequate financial compensation to ensure they are not driven to bankruptcy by an illness they caught in the line of duty.”
Kelly Fearnley, a doctor with long covid and chair of Long Covid Doctors for Action, said she and fellow campaigners felt “betrayed and completely abandoned.” She said, “One would think, given the circumstances under which we fell ill and current workforce shortages, NHS employers would be eager to do everything to facilitate the return to work of people with long covid. However, NHS employers are legally required to implement only ‘reasonable adjustments,’ and so things such as extended phased return or adjustments to shift patterns are not always being facilitated. Instead, an increasing number of employers are choosing to terminate contracts.”
A spokesperson for the Department of Health and Social Care said that it was funding £50m of research to better understand the long term effects of covid-19 and how to treat it. “NHS staff are able to seek support for long covid from their GP or one of the 100 specialist clinics available nationwide. The NHS has also committed £324m to support people with ongoing symptoms of long covid.”


06-07-2023

Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Geachte voorzitter,
In mijn brief van 29 april 20221 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de koers om de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) toekomstbestendig te maken. Uitgangspunt van de Wet BIG is dat de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid de noodzaak bepalen voor de mate van regulering. Dit geeft invulling aan het proportionaliteitsbeginsel, wat inhoudt dat er bij minder risico ook minder noodzaak is om te reguleren. Onnodige restricties kunnen immers het aantal potentiële beoefenaars en de mobiliteit beperken en dit kan weer leiden tot arbeidsmarkttekorten en prijsopdrijvende effecten. In het kader van de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het daarom wenselijk om zo min mogelijk te reguleren. Daar staat tegenover dat de patiëntveiligheid voldoende geborgd moet zijn om gezondheidsschade te voorkomen. Beide belangen moeten altijd goed gewogen worden in de regulering van beroepen. Zoals tijdens het commissiedebat Arbeidsmarkt in de Zorg van 18 januari jl. toegezegd ontvangt uw Kamer hierbij een voortgangsbrief over de Wet BIG.2 Deze brief bestaat uit twee delen:
1. Stand van zaken project Toekomstbestendigheid Wet BIG met de adviesvraag aan de onafhankelijke commissie BIG, de start van de voorlichting voorbehouden handelingen, voortgang op lerende werking van het tuchtrecht en private kwaliteitsregisters.
2. Overige aan de Wet BIG gerelateerde punten, zoals de voortgang met betrekking tot de periodiek registratie certificaat (PRC)-trajecten als ook de afschaffing van het verplicht vermelden van het BIG-nummer.

1. Toekomstbestendigheid Wet BIG
Adviesaanvraag onafhankelijke commissie Wet BIG
In het kader van bovenstaande toezegging om advies te vragen aan een onafhankelijke adviescommissie1 kan ik u melden dat ik recent de Gezondheidsraad (GR) heb gevraagd om advies uit te brengen over een toekomstbestendig toetsingskader voor voorbehouden handelingen en nieuwe beroepen. Onderdeel van de adviesaanvraag betreft ook het beleggen van de adviestaak over nieuwe aanvragen voor voorbehouden handelingen en regulering van beroepen bij een onafhankelijke raad. Zoals bij uw Kamer bekend, is de GR een onafhankelijk adviesorgaan en wil zonder last of ruggenspraak kunnen adviseren. Dit betekent dan ook dat de GR zal bestaan uit onafhankelijke deskundigen die geen belang hebben bij opname in dan wel uitstroom uit de Wet BIG. Vooruitlopend op de uitkomsten van het GR advies zal ik geen nieuwe aanvragen met betrekking tot opname in de Wet BIG, dan wel uitbreiding en/of verschuiving van bevoegdheden in behandeling nemen. Ik verwacht het advies van de GR eind 2024 en ik zal uw Kamer hiervan op de hoogte brengen.

Voorlichting voorbehouden handelingen Wet BIG
In het kader van Bekwaam is Inzetbaar is voorlichting in voorbereiding, zoals ook in de recent gepubliceerde voortgangsrapportage van het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn (TAZ) aan uw Kamer gemeld. Met betrekking tot de toezegging om in overleg met beroepsverenigingen en werkgevers voorlichting vorm te geven over de mogelijkheden van de opdrachtregeling op grond van de artikelen 35 en 38 Wet BIG1 ben ik verheugd u te kunnen berichten dat op dit moment de laatste hand wordt gelegd aan deze voorlichting. Nog deze zomer zal op de Rijksoverheidssite een nieuwsbericht met daarbij een voorlichtingsdocument en een infographic over de opdrachtregeling geplaatst worden. Deze informatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken krijgt met voorbehouden handelingen en het overdragen dan wel in opdracht uitvoeren van deze handelingen. Met diverse veldpartijen, zoals Actiz, Regioplus, V&VN, Groep 34, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) ben ik in gesprek geweest om de voorlichting ook buiten de Rijksoverheid zo breed mogelijk te verspreiden. Uitgangspunt is dat deze voorlichting ervoor zorgt dat de opdrachtregeling in de toekomst beter benut gaat worden en bijdraagt aan meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Lerende werking van het tuchtrecht
Samen met beroepsorganisaties, Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges gezondheidszorg en Toetsingscommissies euthanasie (ESTT), IGJ, en het Ministerie van Justitie & Veiligheid, heb ik de afgelopen periode gewerkt aan de verbetering van de lerende werking van het tuchtrecht om zo tot een meer toekomstbestendig tuchtrecht te komen. Hierbij informeer ik uw Kamer conform mijn toezeggingen3 over de opvolging van de aanbevelingen die de verkenning naar de lerende werking van het tuchtrecht hebben opgeleverd.

Motivering uitspraken tuchtcolleges
Om de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de uitspraken van de tuchtcolleges te vergroten zijn de tuchtcolleges in 2021 met het project Klare Taal gestart, dat gericht is op het beter motiveren van uitspraken in ook voor medische en juridische leken begrijpelijke taal. Dit project is afgerond. De formats van de beslissingen zijn aangepast en alle schrijvende juristen hebben een training aangeboden gekregen. De noodzaak van Klare Taal zal blijvend aandacht krijgen. Ook zullen de brieven die de tuchtcolleges aan partijen versturen onder de loep worden genomen. Daarnaast gaan de tuchtcolleges met de beroepsorganisaties in gesprek. De beroepsorganisaties kunnen algemene feedback geven op gepubliceerde uitspraken en de tuchtcolleges kunnen de leden van de beroepsorganisaties goede voorlichting geven over het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke procedure en algemene aanbevelingen doen voor verbetering van de zorg. Om van uitspraken van tuchtcolleges te leren, besteden diverse beroepsorganisaties reeds aandacht aan recente uitspraken, door deze met een analyse te publiceren in vaktijdschriften en op de eigen websites. Hierdoor kunnen zorgverleners eenvoudiger kennisnemen van voor hen relevante uitspraken. Zo heeft de KNMG bijvoorbeeld een dossier tuchtrecht op haar website, ondersteund door onder meer een podcast. De beroepsorganisaties oriënteren zich op dit moment op een aantal gezamenlijke en samenhangende initiatieven. Doel van deze initiatieven is om de ondersteuning aan (aankomende) zorgverleners te verbeteren met als resultaat dat zorgverleners beter geïnformeerd zijn en ondersteund worden. Ik ben voornemens om deze initiatieven middels (project)subsidies te ondersteunen.

Rol tuchtklachtfunctionaris
De functie van tuchtklachtfunctionaris is met de wijziging van de Wet BIG op 1 april 2019 ingevoerd met als doel klagers te kunnen adviseren bij het opstellen en wijzigen van hun klacht en ervoor te zorgen dat de juiste klachten bij de tuchtcolleges terecht komen. Zoals eerder aangegeven zal ik vijf jaar na inwerkingtreding van deze wetswijziging in het voorjaar van 2024 de rol van de tuchtklachtfunctionaris evalueren. De vijf jaar ervaring die tuchtklachtfunctionarissen en patiënten met de functie hebben opgedaan kan dan worden meegenomen.

Rol IGJ complexe zaken
Zoals eerder toegezegd heb ik de IGJ gevraagd om nader te verkennen of en hoe zij in complexe zaken een grotere rol kan spelen. Voor het indienen van een tuchtklacht door de IGJ is niet relevant of sprake is van een complexe of niet- complexe zaak. Zij kan onderzoek instellen naar zowel complexe als niet- complexe zaken. De IGJ heeft in 2022 Algemeen Interventiebeleid4 openbaar gemaakt waarin zij heeft uiteengezet hoe zij gebruik maakt van haar interventiemogelijkheden, dit geeft meer zekerheid aan zorgverleners en openheid over het handelen van de IGJ.

Private kwaliteitsregisters
Zoals eerder gemeld vind ik een wettelijke verankering van deskundigheidsbevordering als extra eis van periodieke registratie in de Wet BIG niet wenselijk en noodzakelijk.1 Zorgprofessionals, werkgevers en beroepsverenigingen hebben de afgelopen periode zelf deskundigheidsbevorderende activiteiten geïnitieerd, zoals bijvoorbeeld private kwaliteitsregisters van de beroepsverenigingen. Deze dragen bij aan het op peil houden van de professionele standaard, ter borging van de kwaliteit van zorgverlening, omdat private kwaliteitsregisters extra scholingseisen stellen. Ook zijn de kwaliteitsregisters een belangrijke bron voor patiënten, werkgevers en anderen om te controleren of zij met een betrouwbare zorgverlener te maken hebben. De keuze om deel te nemen aan een beroepsvereniging en daarmee deelname aan een kwaliteitsregister ligt bij de zorgverlener zelf. Dit past bij de eigen verantwoordelijkheid van de zorgverlener voor het op peil houden en verhogen van de deskundigheid vanuit een intrinsieke motivatie. De meeste artikel 3 Wet BIG beroepen hebben reeds een privaat kwaliteitsregister. Aan de beroepsgroepen die (nog) geen kwaliteitsregister hebben, heb ik mijn ondersteuning aangeboden. Op deze wijze verwacht ik dat er meer draagvlak gecreëerd wordt voor een kwaliteitsregister, dan door een wettelijke verplichting. Ik ben in gesprek gegaan met de Artsenfederatie KNMG en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) over de vraag hoe een dergelijk register een meerwaarde kan hebben voor hun specifieke beroepsgroep. Deze beroepsverenigingen beraden zich hier nog op. Ook kan ik u melden dat het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) in het kader van de vernieuwing van de beroepenstructuur van postacademische psychologische beroepen gezamenlijk een privaat landelijk register voor BIG-geregistreerde psychologen aan het opzetten is. In dit register wordt naast hun beroepsregistratie met behulp van aantekeningen aangegeven over welke specifieke methoden- of doelgroep gebonden expertise zij beschikken. Dit draagt ook bij aan meer juiste zorg op de juiste plek, aangezien het verwijzers meer handvatten geeft om een cliënt te verwijzen naar de juiste behandelaar.

2. Overige aan de Wet BIG gerelateerde punten
Experiment taakherschikking mondzorg
Hierbij informeer ik uw Kamer dat het Maastricht UMC (MUMC) heeft verzocht de evaluatie van het taakherschikkingsexperiment met de geregistreerd mondhygiënist in het kader van de wet BIG met 3 maanden te verlengen wegens ziekte en uitval in het onderzoeksteam. Het eindrapport zal derhalve het eerste kwartaal van 2024 aan uw Kamer worden toegezonden in plaats van het laatste kwartaal van 2023, zoals eerder gemeld.

Terug- en vooruitblik PRC-trajecten
Om te waarborgen dat BIG-geregistreerde zorgverleners over actuele werkervaring beschikken, dienen zij hun registratie elke vijf jaar te vernieuwen. Wanneer dit niet het geval is, kan de zorgverlener zich laten herregistreren door een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen. Ik vind het belangrijk om het voor voormalig zorgmedewerkers die weer hun BIG- registratie willen halen zo makkelijk mogelijk te maken, met behoud van kwaliteit. We hebben in de zorg immers iedereen hard nodig. Een stelsel waarin rekening wordt gehouden met de behoefte aan snelle herintreding en maatwerk is hierbij het uitgangspunt. In dat kader reageer ik zoals door mijn voorganger aangegeven op het rapport ‘Periodiek Registratie Certificaat (PRC): Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven’ van de Universiteit Maastricht dat uw Kamer reeds heeft ontvangen.
Het rapport geeft een drietal aanbevelingen die toezien op grensverlegging, mogelijke deelregistratie en het proces in aanloop tot het PRC. De aanbeveling om de grens te verleggen die bepaalt wanneer iemand zich niet meer regulier mag herregisteren heb ik vorig jaar reeds opgevolgd. In dat kader is de tweejaars- werkonderbrekingseis per 1 december 2022 afgeschaft.7 Zoals aangegeven vind ik flexibiliteit belangrijk, zeker in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Vanuit dat oogpunt ben ik geen voorstander van een tijdelijke of deelregistratie, omdat het de flexibiliteit van de zorgverleners juist beperkt. Zij zijn dan slechts kortdurend inzetbaar of inzetbaar voor bepaalde werkzaamheden binnen deze registratie. Dit maakt het zorglandschap onnodig complex voor de zorgverlener zelf en de patiënt en het gaat gepaard met veel administratieve lasten voor de zorgverleners.
Voor wat betreft het proces dat tot een PRC leidt ben ik in gesprek gegaan met een aantal PRC-aanbieders van de beroepsgroepen om te onderzoeken of het wenselijk is om hun PRC-trajecten te herzien. Hierover kan ik uw Kamer berichten dat de beroepsgroepen van de verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en apothekers in 2021 hun PRC-traject hebben herzien. Hierbij is de aansluiting op de actuele kwaliteitseisen die aan de verschillende vakken wordt gesteld verbeterd, ook zijn verouderde toetsonderdelen vernieuwd. Waar mogelijk, en wanneer dit niet ten koste ging van de kwaliteit van de examinering, is er de mogelijkheid van het digitaal afleggen van de examens ingebouwd. De basisartsen hebben afgelopen jaar hun tweede vijfjaarlijkse herregistratie moment gehad. Naar aanleiding hiervan hebben de verantwoordelijken in het veld het PRC- proces nader onder de loep genomen. Onderzocht wordt of de interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) geschikt is om het huidige PRC-toets traject voor artsen te vervangen. Ik ga samen met hen verkennen of deze geprofessionaliseerde individuele toets de huidige PRC-toetsen zou kunnen vervangen opdat meer maatwerk wordt geboden. Bij signalen van andere beroepsgroepen zal ik onderzoeken of herziening van hun PRC-traject wenselijk en/of noodzakelijk is, zodat voormalige BIG zorgmedewerkers zonder onnodige drempels weer kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Afschaffen verplichting vermelden BIG-nummer
Sinds 1 januari 2021 geldt de verplichting voor artikel 3 Wet BIG- beroepsbeoefenaren om het BIG-nummer op de professionele website en in de mailondertekening kenbaar te maken en om het BIG-nummer op verzoek te verstrekken als een burger hiernaar vraagt. De verplichting komt voort uit de tweede evaluatie van de Wet BIG in 20138. Hierin was onder andere opgenomen dat het BIG-register enkel op naam lastig doorzoekbaar kan zijn, bijvoorbeeld als een beroepsbeoefenaar een veelvoorkomende naam heeft of met een andere naam, bijvoorbeeld met de meisjesnaam, in het BIG-register staat geregistreerd.
Vanwege de belofte om zorgverleners tijd te geven voor implementatie en ook een communicatiecampagne te houden, gevolgd door de COVID-19 pandemie die een enorme druk op het zorgpersoneel heeft gelegd, heb ik de handhaving van deze verplichting door de IGJ opgeschort. Inmiddels zijn we weer een tijd verder en heb ik opnieuw de balans opgemaakt. Gezien de hoge werkdruk voor de beroepsbeoefenaren, de krappe arbeidsmarkt, de urgente uitdagingen die er liggen op de arbeidsmarkt en de nog steeds toenemende aandacht voor het waar mogelijk ontregelen van de zorg heb ik besloten de verplichting het BIG-nummer te vermelden op websites en in de e- mailondertekening te schrappen. De lasten van deze verplichting voor de zorgverleners wegen niet op tegen het nut, de noodzaak en proportionaliteit van deze maatregel. Het staat zorgverleners vanzelfsprekend vrij om het BIG-nummer wel te vermelden. Ik zal hiervoor in de communicatie naar zorgverleners dan ook aandacht vragen. Bovenstaande betekent dat alleen het op verzoek verstrekken van het BIG-nummer in stand blijft. Ik zal de algemene maatregel van bestuur die dit regelt hierop aanpassen en deze zal ik via de gebruikelijke route in procedure brengen, waarvan de eerste stap de consultatie zal zijn.

Tot slot
Ik zal uw Kamer na ontvangst van het GR advies nader informeren en hierbij ook de voortgang op bovengenoemde activiteiten meenemen.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Ernst Kuipers

16-06-2023

Bron: Medscape 

MDs With Chronic Illness Live in a Different Medical World
Sarah Yahr Tucker

Linda Bluestein remembers all the doctors who missed, ignored, or incompletely diagnosed her chronic illness.
There was the orthopedic surgeon who noted her hyperextended elbows but failed to check any of her other joints. The gastroenterologist who insisted on performing multiple scoping procedures but wouldn't discuss how to manage her symptoms. The other surgeon who, after performing arthroscopy on her injured knee, yelled at her, "There is nothing wrong with your knee! You're fine!" in a room full of people. And then there was the rheumatologist who said, "Oh, you want something to be wrong with you?" Lees verder op Medscape


30-04-2023

Bron: NvTG Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5412

Uit het NvTG: Zorgwekkend aniossen-tekort in ziekenhuizen
Rosie Sikkel Lorette Harbers

Uit een peiling van het NTvG blijkt dat ziekenhuizen verspreid over het land kampen met een ernstig tekort aan arts-assistenten. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van dit tekort? En hoe lang kunnen de ‘achterblijvers’ de gaten in de roosters nog vullen? ‘Ik moest constant op twee plekken tegelijk zijn en had het gevoel alles te moeten afraffelen. Ik was totaal overwerkt. Het was voor mijn patiënten niet veilig.’ Een anios neurologie schetst hoe het was om op een afdeling te werken met te weinig arts-assistenten. Omdat hij graag in opleiding tot neuroloog wilde komen, hield hij vol. ‘Maar ondertussen viel de ene na de andere collega uit en kwam er steeds meer werk op mijn schouders terecht.’ Generaties lang staan jonge artsen in de rij om in de ziekenhuizen te werken. Maar de afgelopen jaren lijkt hierin een kentering te ontstaan. Vacatures blijven langdurig onvervuld en de assistentenkamers worden leger en leger. Lees verder op NTvG


20-04-203

Uit het Medisch Contact: ‘Schaf ANW-diensten als herregistratie-eis voor huisartsen af"

De actiegroep ‘Afschaffing ANW-plicht’ wil dat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) niet langer van huisartsen eist dat zij ANW-diensten moeten draaien om zich te kunnen herregistreren. De actiegroep heeft de argumenten, inclusief een peiling onder de huisartsen, in maart jl. middels een open brief bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) neergelegd. In plaats daarvan wil de actiegroep, bestaande uit waarnemend huisarts Marcel van Philips en praktijkhouder Laura Gijsbers, dat de herregistratie-eis wordt omgevormd naar 16 uur huisartsgeneeskundig relevante klinische werkzaamheden, ongeacht dagpraktijk of ANW-diensten.
De actiegroep vindt dat de huisartsen zich voldoende kunnen bekwamen in spoedzorg, aangezien die ook op de doordeweekse dagpraktijk voorkomt. Daarnaast is de huisarts de enige medische specialisatie (los van de artsen voor verstandelijk gehandicapten) die als herregistratie-eis heeft dat er diensten gedaan moeten worden, terwijl juist andere specialismen ook 24-uurszorg leveren.
Enquête
De actiegroep zet haar betoog kracht bij door het meesturen van de resultaten van een enquête die zij in februari 2023 verspreidden via verschillende onlinehuisartsengroepen, zoals HAweb en Telegram. Van de ruim 1600 huisartsen die de enquête invulden, was 68 procent voorstander van het afschaffen van de herregistratie-eis. ‘Uit de enquête blijkt dat zij ook vinden dat dit kan bijdragen aan een acceptabeler werk-privébalans’, aldus Van Philips.
De LHV zal de brief in haar aankomende ledenvergadering bespreken. Het NHG heeft volgens Van Philips de brief in behandeling genomen maar er is nog geen concrete reactie.


17-04-2023

SBOH start onderzoek naar salarisverschillen artsen in opleiding

Vandaag start SBOH een uitgebreid onafhankelijk vergelijkingsonderzoek naar het salaris en andere arbeidsvoorwaarden van alle artsen in opleidingen (aios) en basisartsen. Dit is één van de maatregelen uit het actieplan van SBOH om het snel oplopende tekort aan artsen buiten het ziekenhuis tegen te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, jeugdartsen, verslavingsartsen en vertrouwensartsen. SBOH, de grootste werkgever van ruim 3.500 aios en financier van 12 medische vervolgopleidingen, waarschuwt voor dit tekort omdat de instroom bij diverse medische vervolgopleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis fors achterblijft bij het aantal opleidingsplaatsen dat VWS beschikbaar heeft gesteld. De verwachting is dat door het artsentekort de werkdruk en wachttijden voor zorg buiten het ziekenhuis nog verder toenemen. Lees verder bij SBOH


03-04-2023

NOS 'Huisartsenzorg en wijkverpleging dreigen vast te lopen'

Er zijn snel maatregelen nodig om te voorkomen dat de huisartszorg en wijkverpleging vastlopen. Daarvoor waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een nieuw rapport over de eerstelijnszorg.
"De basiszorg is het fundament voor het zorgstelsel daarachter", zegt RVS-voorzitter Jet Bussemaker. "Dus we moeten dit nu goed regelen om de zorg overeind te houden."

De Raad maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg, maar vooral over de kwaliteit en toegankelijkheid. In plekken over het hele land is er een tekort aan huisartsen: 60 procent van de huisartsenpraktijken heeft op dit moment een patiëntenstop. Hoewel het aantal huisartsen toeneemt, gaan zij vaker parttime werken. Daar komt bovenop dat naar verwachting binnen zes jaar 30 procent van de huisartsen met pensioen gaat. Lees verder op de site van de NOS


24-03-2023 

Medisch Contact: Longcovid niemand heeft er zin in

Een breed gedeelde primeur: 28-jarige verpleegkundige dwingt schadevergoeding af vanwege een coronabesmetting. Haar werkgever zal moeten instaan voor de financiële gevolgen. Ze moest zonder bescherming werken en is inmiddels drie jaar uit de roulatie. Een claim die in de honderdduizenden euro’s kan lopen, is in voorbereiding. Dat kan nog wat worden. Een blog van Jim Faas, verzekeringsarts. Lees verder https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/longcovid-niemand-heeft-er-zin-in

16-02-2023

SBOH Aanpak artsentekort: samen de schouders eronder

SBOH bracht tijdens het KAMG-congres 2023 experts uit het veld bij elkaar om in gesprek te gaan over mogelijke aanpak van het artsentekort. De panelleden van de SBOH lunch talkshow kwamen tot de conclusie dat de kern van de zaak is onze studenten en ook middelbare scholieren duidelijk te maken dat er interessant en belangrijk werk te doen is buiten de ziekenhuizen. Verbeter daarbij het opleidingsklimaat, maak de breedte van het vak inzichtelijk en beloon er ook naar. Samen de schouders eronder zetten en gisteren al beginnen! Dan heb je volgens de panelleden de belangrijke pijlers te pakken om het artsentekort in de publieke gezondheidszorg weg te werken. Kijk de gehele uitzending terug


06-02-2023

Interessant om te lezen? Uit het Medisch Contact

Niet alleen als arts kan het zoeken zijn naar hoe de patiëntenrol je past. Iedereen is het erover eens dat ziekten bestreden moeten worden. Tegelijkertijd is het invoelbaar dat mensen die ziek zijn daar graag erkenning en steun voor willen. Oftewel: zij verlangen ruimte voor het lijden waarvan ze willen dat het niet bestaat.
Dat kan heel ongemakkelijk zijn. In dit artikel pleit Yasmin Namavar MD, PhD, psychiater, Amsterdam UMC, daarom voor het zoeken naar een andere omgang met ziekten, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau, zodat ziekte als inherent aan het leven wordt gezien en onze samenleving inclusiever en verdraagzamer wordt ten aanzien van zieke mensen. Lees verder op de site van het Medisch Contact


13-01-2023

SBOH en samenwerkingspartners sturen brandbrief naar Tweede Kamer

Oproep tot maatregelen ernstig artsentekort buiten het ziekenhuis
De SBOH luidt, samen met organisaties betrokken bij het opleiden van artsen buiten het ziekenhuis, de noodklok.
Er is een tekort aan artsen buiten het ziekenhuis in de opleidingen en op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot maatschappelijke ontwrichting van de zorg. In een brandbrief verzoeken we de tweede kamer bij de minister te pleiten voor maatregelen. De doorstroom van jonge artsen naar medische vervolgopleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis moet worden vergroot en de achterliggende problematiek moet onderzocht.

Onderzoek onder basisartsen
Concreet verzoeken we om een onafhankelijk onderzoek onder het reservoir van ongeveer 7500 basisartsen en een betere verankering van opleidingsvraagstukken in de Taskforce Arbeidsmarkt Zorg (TAZ).
In september 2022 kondigde de SBOH en de KNMG een gezamenlijk actieplan aan om het ernstig artsentekort buiten het ziekenhuis tegen te gaan. Het onderzoek onder basisartsen maakt daar deel van uit. Op 18 januari houdt de Tweede Kamer een debat over arbeidsmarktbeleid in de zorg. Lees de brief 


22-11-2022

Uit het Medisch Contact: Artsen met postcovidsyndroom melden zich bij actiecomité

Zo’n tien artsen met postcovidsyndroom hebben zich gemeld bij artsencomité HABZ (Herregistratie Artsen bij Ziekte), dat de belangen van langdurig zieke artsen behartigt. HABZ-woordvoerder en revalidatiearts Anita Fritz Heeren verwacht dat het ‘om een topje van de ijsberg’ gaat. 

HABZ zette zich de afgelopen jaren in voor het schrappen van de tweejaarsregel bij herregistratie. Het actiecomité is ‘dankbaar’ dat die regel per december uit de herregistratie-eisen wordt gehaald, aldus Fritz Heeren. ‘Hierdoor kunnen meer artsen hun BIG-registratie behouden.’ Wel blijven ondanks het vervallen van deze regel de Nederlandse regels voor herregistratie bij ziekte volgens haar ‘strenger’ dan in andere EU-landen.
De artsen met postcovidsyndroom waar HABZ contact mee heeft, melden problemen als ‘niet kunnen werken, of tot acht uur per week kunnen werken’, waardoor zij onvoldoende kunnen werken om te voldoen aan de eisen voor BIG- of specialistenherregistratie. Ook komen ze in knel met het draaien van voldoende diensten. ‘Dit resulteert in zorgen, stress, niet duurzame of vlottende re-integratie met overbelasting en verlies van artsen, specialisten en huisartsen die graag in hun vak hadden willen en kunnen blijven werken’, signaleert Fritz Heeren.
HABZ onderhoudt contact met langdurig zieke artsen om ‘de enorme zorgen en paniek rond behoud van registratie’ te beteugelen. Ook denkt het comité mee over wat de zieke artsen nodig hebben voor herstel, re-integratie en registratie, en brengt het langdurig zieke artsen eventueel in contact met lotgenoten.


17-11-2022 

KNMG: Tweejaarsregel herregistratie BIG geschrapt per 1 december 2022

Op 1 december 2022 vervalt de tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekings-eis genoemd. De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij het recht op herregistratie als basisarts in het BIG-register.
De KNMG is blij dat VWS nog dit jaar de tweejaarsregel afschaft. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen.
HABZ, het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte, vroeg al langer aandacht voor de beperkingen van de tweejaarsregel. De KNMG heeft dat verzoek – samen met andere beroepsorganisaties – ook gesteund omdat artsen en andere beroepsbeoefenaren hierdoor onnodig in de knel kwamen.
Artsen die onder de tweejaarsregel vielen hebben de mogelijkheid om tussen 1 december 2022 en 1 januari 2023 hun aanvraag voor herregistratie in te dienen. Het tijdelijke uitstel in verband met Covid-19 van herregistratie in het BIG-register wordt namelijk per 1 januari 2023 hervat.
Voor langdurig zieke geneeskundig specialisten die onder de regelgeving vallen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG, voerden CGS en RGS al verbeteringen door. Meer informatie hierover vindt u op de pagina veelgestelde vragen.


18-10-2022

Weer een stap dichterbij bij het afschaffen van de twee jaarsregel.

Met een positief advies van de Raad van State kan het ministerie van VWS verder werken om dit jaar nog de wetswijziging door te voeren. We zijn verheugd van de medewerkers van het ministerie gehoord te hebben dat ze hiermee aan de slag gaan om te voorkomen dat nodeloos artsen hun BIGregistratie niet verlengd krijgen. Zie het bericht op hun website

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.”

23-09-2022

Nieuwsbrief HABZ september 2022

Dit is de tweede nieuwsbrief van 2022, we zitten niet stil, maar het is ook een tijd van afwachten. Gelukkig zijn er goede vooruitzichten. We hopen het naar omstandigheden goed gaat en praten jullie middels deze nieuwsbrief graag bij.
Schrappen twee-jaarsregel
Het belangrijkste nieuws van de laatste tijd was voor ons dat minister Kuipers voornemens is de 2-jaarsregel vóór 1 januari 2023 uit de wet BIG te schrappen. Deze regel was in 2017 een van de redenen om de HABZ op te richten.
Concreet betekent het schrappen van de twee-jaarsregel dat de eis dat gewerkte uren vóór een werkonderbreking van meer dan twee jaar niet mee mogen tellen, komt te vervallen. Het ministerie van VWS onderneemt momenteel de stappen die nodig zijn om een Algemene Maatregel van Bestuur (een zin in de wet) te laten vervallen. Als HABZ hebben wij kunnen reageren via een internetconsultatie in juni. Ook dhr. Héman, voorzitter van het KNMG, heeft positief gereageerd. We hebben nu regelmatig contact met het ministerie en de tijdsplanning loopt volgens schema. De tijdsplanning is van belang, zodat de groep artsen die voor 1 januari van volgend jaar de herregistratie moeten aanvragen geen nadeel meer ondervindt van de twee-jaarsregel. We hopen daarover over 6 weken meer informatie te ontvangen. Voor meer info Zie ook het artikel in Medisch Contact: Tweejaarseis bij herregistratie vervalt volledig of de toelichting op de website van het BIGregister

Herregistratie BIG geregistreerden
Op dit moment is vanwege de COVID-crisis het doorhalen van titels in de BIG geregistreerde artsen nog steeds uitgesteld. Op https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/herregistratieplicht-wet-big-hervat.htm is terug te vinden vanaf wanneer er weer zal worden gecontroleerd en wat eventuele aangepaste eisen zijn. Ook hier is meer informatie te vinden; https://www.bigregister.nl/actueel/nieuws/2022/4/13/voorbereidingen-schrappen-tweejaars-werkonderbrekingseis
Herregistratie in het bigregister kan op basis van werkervaring, of op basis van scholing. Voor je BIG registratie gaat dit om 8 uur per week. Het kan interessant zijn om het beoordelingskader arts er op na te kijken wat meetelt als werkuren. Anders dan bij de herregistratie als specialist, mag je in beperkte mate uren meetellen voor bedrijfsvoering, vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof en scholing. Voor waarnemingsdiensten telt niet het aantal contacturen maar het aantal uren dat je beschikbaar was.

Covid
We maken nog steeds kennis met nieuwe artsen en spreken regelmatig artsen die vragen hebben rondom hun herregistratie. Er zijn artsen die worstelen met long covid, maar ook artsen die langdurig ziek zijn uitgevallen doordat hun behandeling is uitgesteld door covid. Op dit moment zijn er onvoldoende artsen met long covid om voor hen een aparte lobby op te zetten. Mocht die behoefte er zijn dan horen we dat graag.

Individueel scholingsprogramma (ISP)

We hebben ervoor gelobbyd dat er een mogelijkheid is om het individueel scholingsprogramma makkelijker te doorlopen als een manier om je huisartsen danwel specialistenregistratie te behouden als je niet voldoet aan de uren/scholingsnorm. Wij vragen ons af hoe het dit in de praktische uitwerking nu verloopt. Wij hebben regelmatig contact met de RGS over verbeteringen en knelpunten en hopen dat jullie indien er problemen met de programma’s zijn dit ook met ons willen delen via ons mailadres herregistratieartsenbijziekte@gmail.com

Taskforce
Door het ministerie van VWS is een taskforce in het leven geroepen voor optimale inzet zorgpersoneel. Volgens de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners is er teveel nadruk op diploma’s, richtlijnen en protocollen en weinig flexibiliteit om de competenties van zorgverleners op andere manieren te testen. Dit schrijft de taskforce in een advies aan ministers Ernst Kuipers en Conny Helder.
De taskforce schrijft verder dat zorgorganisaties overbodige accreditatie en het invullen van lijstjes achterwege kunnen laten. De nieuwe groep is in december opgericht om advies uit te brengen over een hogere beschikbaarheid van zorgprofessionals op korte en lange termijn. In het eerste advies richt de taskforce, onder leiding van Gerlach Cerfontaine, zich onder meer al op de komende maanden. Zij stellen 8 maatregelen voor om de inzet van zorgpersoneel te optimaliseren (zie ook het kopje ‘nieuws’ op www.habz.nl)

Toekomst HABZ
Aangezien het belangrijkste punt waarvoor wij zijn opgericht, de 2-jaarsregel, lijkt te zijn opgelost, zijn we ons aan het bezinnen op de toekomst. Ook zijn er successen behaald in andere aandachtspunten van de HABZ: het verruimen van de mogelijkheden voor een PCR (scholing om je BIG opnieuw te halen) en ISP (om opnieuw je herregistratie als specialist te behalen) en de verplichte ANW diensten voor huisartsen (waar nu een verkorte herregistratie is mogelijk is bij onvoldoende uren, lees meer over de beleidsmaatregel van het RGS).
We blijven de regelgeving volgen en lobbyen voor een redelijke oplossing van herregistratie problemen als de 2-jaarsregel vervalt. Nog steeds verliezen artsen door ziekte hun registratie doordat zij niet kunnen voldoen aan de urennorm.  En uiteraard blijven we beschikbaar voor vragen en opmerkingen.
Met hartelijke groet, De HABZ


29-06-2022

Reactie HABZ op Schrappen tweejaarseis bij periodieke registratie artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren

Onze reactie vind je online op de website van de overheid

Namens het comité herregistratie artsen bij ziekte (HABZ, met inmiddels een achterban van 100 artsen) reageren we positief en zijn we verheugd met deze consultatie. Het voorgenomen besluit over de zogenoemde ‘tweejaarseis’ beschrijft onze zorgen en de ongelijkheid die het creëert zorgvuldig. Het besluit neemt weg dat het moment van uitval door ziekte, bepalend is voor de kans op behoud van registratie. Hierdoor wordt het voor zorgverleners die een langere periode uitvallen door ziekte minder stressvol op een gezonde manier te reïntegreren en de registratie te behouden.
We willen benadrukken dat we voor zorgvuldige kwaliteitseisen en kwaliteit van zorg zijn. Het schrappen van deze twee-jaarsregel doet daar ons inziens geen inbreuk op.
We willen u nog bedanken voor de alertheid te vernoemen dat het zeer wenselijk is voorgenomen besluit dit kalenderjaar in werking te laten treden.

 


15-3-2022

CIBG: Herregistratieplicht hervat

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten. Dit betekent dat de BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 moeten herregistreren.

Nieuwe uiterste herregistratiedatum (UHD)
Door het uitstel wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) van alle zorgverleners die met het uitstel te maken hebben gekregen, verschoven naar 31 december 2022. Dit betekent dat u tot en met 31 december 2022 de tijd heeft voor het aanvragen van uw herregistratie. Tot die tijd wordt uw registratie niet doorgehaald.

Persoonlijk bericht eind april
Valt u in de groep zorgverleners voor wie het uitstel van toepassing was? Dan ontvangt u eind april een persoonlijk e-mailbericht met informatie over wat het opstarten van de herregistratieplicht voor u betekent. In dat bericht leest u ook vanaf wanneer aanvragen weer mogelijk is en vindt u meer informatie over de te kiezen werkervaringstermijnen en overige instructies. In de eerste helft van mei ontvangt u per post en in uw digitale dossier op mijn BIG-register de formele oproepbrief.

Aanvraag indienen nu nog niet mogelijk
Voor zorgverleners die behoren tot de uitstelgroep is het op dit moment nog niet mogelijk om digitaal een aanvraag voor herregistratie in te dienen. In het bericht van eind april wordt ook vermeld vanaf wanneer digitaal aanvragen weer mogelijk is. Moet u door omstandigheden toch nu een aanvraag indienen? Dan kan dat alleen met een papieren aanvraagformulier. U kunt deze via het contactformulier aanvragen bij ons klantcontactcentrum.

Heeft u vragen: wacht nog even met stellen
Wij begrijpen dat er mogelijk vragen zijn naar aanleiding van dit bericht. Wij verwachten echter dat de meeste vragen beantwoord worden in het e-mailbericht dat u eind april van ons ontvangt. Ook komen er dan diverse Vragen&Antwoorden op deze website. Wij vragen u daarom nog niet te bellen of te mailen met vragen en nog even te wachten op nadere informatie. Heeft u echter een vraag die niet kan wachten, neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

24-2-2022

KNMG: Tweejaarsregel bij herregistratie vervalt volledig

Na drie jaar is de kogel eindelijk door de kerk: minister Kuipers (VWS) kondigt aan dat de tweejaarswerkonderbrekingseis, oftewel tweejaarsregel, per 1 januari 2023 vervalt.

René Héman, voorzitter Artsenfederatie KNMG: “Dit is heel goed nieuws. Het is belangrijk om langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, voor de zorg te behouden. We hebben de HABZ daarom ook gesteund om de regel te laten vervallen.” Op herhaald verzoek van de Tweede Kamer, liet voormalig minister De Jonge al weten dat de werkonderbrekingseis onevenredig hard uitpakt voor langdurige zieke artsen, terwijl het behoud van zorgprofessionals belangrijk is. Het is goed om te zien dat minister Kuipers de regel nu daadwerkelijk gaat afschaffen.
De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij herregistratie als arts in het BIG-register. HABZ, het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte vraagt al langer aandacht voor de beperkingen van de tweejaarsregel. De KNMG heeft dat verzoek – samen met andere art. 3 beroepsorganisaties – ook gesteund omdat artsen en andere beroepsbeoefenaren hierdoor onnodig in de knel kwamen.
Voor langdurig zieke geneeskundig specialisten die onder de regelgeving vallen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG voerden CGS en RGS al verbeteringen door.
Lees hier de kamerbrief: Kamerbrief over behoud en instroom van zorgprofessional in de gezondheidszorg.


5-2-2022 

Goed nieuws! Uit het Medisch Contact: Tweejaarseis bij herregistratie vervalt volledig

De tweejaarseis bij herregistratie wordt helemaal geschrapt. VWS-minister Ernst Kuipers verwacht dat deze wijziging per 2023 van kracht kan worden. Tot nu toe geldt dat artsen die twee jaar niet hebben gewerkt, de gewerkte uren voorafgaand aan die werkonderbreking niet mogen meetellen om te voldoen aan herregistratie-eisen. Kuipers’ voorganger Hugo de Jonge kondigde eind vorig jaar al aan dat hij deze eis geheel of gedeeltelijk uit de wet wilde halen, omdat de eis soms ‘onevenredig hard uitpakt’, zoals bij artsen die langdurig ziek zijn. Kuipers zet dus in zijn geheel een streep door deze voorwaarde. Hij bereidt een wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG voor via een algemene maatregel van bestuur. Hij hoopt deze in het najaar te kunnen publiceren voor consultatie.
Wens
Woordvoerder en revalidatiearts Anita Fritz Heeren van de artsenactiegroep HABZ (Herregistratie Artsen bij Ziekte), die drie jaar heeft gelobbyd voor deze wijziging, laat weten ‘heel blij’ te zijn. ‘Dit was een belangrijke wens van ons, zodat artsen meer lucht hebben om na ziekte te re-integreren.’ De groep, met een achterban van ruim honderd artsen, hoopt dat bij een toekomstige vernieuwing van de Wet BIG meer oog is voor de positie van zieke artsen.
Lotgenoten

 

HABZ beraadt zich op de eigen toekomst nu een belangrijk doel is bereikt, aldus Fritz Heeren. ‘We zien dat er onder zieke artsen behoefte is aan lotgenotencontact vanwege de dilemma’s die ze tegenkomen.’
In Medisch Contact van deze week staat een artikel dat aandacht besteedt aan de situatie van artsen met long covid.

 

28-01-2022

Zorgvisie: deze acht maatregelen moeten de beschikbaarheid van zorgprofessionals opkrikken

Zorgorganisaties moeten protocollen aanpassen om ervoor te zorgen dat zorgverleners die bekwaam zijn in handelingen deze ook mogen uitvoeren. Volgens de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners is er teveel nadruk op diploma’s, richtlijnen en protocollen en weinig flexibiliteit om de competenties van zorgverleners op andere manieren te testen. Dit schrijft de taskforce in een advies aan ministers Ernst Kuipers en Conny Helder.

De taskforce schrijft verder dat zorgorganisaties overbodige accreditatie en het invullen van lijstjes achterwege kunnen laten. De nieuwe groep is in december opgericht om advies uit te brengen over een hogere beschikbaarheid van zorgprofessionals op korte en lange termijn. In het eerste advies richt de taskforce, onder leiding van Gerlach Cerfontaine, zich onder meer al op de komende maanden.

Acht maatregelen

In totaal stelt de taskforce acht maatregelen voor om op korte termijn meer zorgverleners beschikbaar te krijgen voor zorgorganisaties. Zo wordt er gepleit om ook zorgprofessionals te ontzorgen in regionaal verband als het gaat om bijvoorbeeld huisvesting, vervoer, kinderopvang en ondersteuning mantelzorg.

Structurele maatregelen

De taskforce gaat in het vervolg kijken naar structurele maatregelen om de inzetbaarheid van zorgprofessionals te optimaliseren. Zo kijkt men naar maatregelen die tijdens de coronapandemie zijn ingezet en mogelijk in de toekomst bij andere zorgcrises of nieuwe coronapieken voor flexibiliteit kunnen zorgen. Een maatregel is de een verruiming van de BIG bij een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Door meer uit te gaan van bekwaamheid in plaats van bevoegdheid kunnen zorgverleners voor meer taken worden ingezet.

Ook kijkt de taskforce naar het vergoeden van de extra kosten van kinderopvang voor zorgprofessionals door middel van een calamiteitenregeling per instelling. Verder wordt gedacht aan het opschorten van een hogere WW-premie als het personeel meer dan 30 procent overwerkt. Tijdens de pandemie deed het kabinet dit al om ervoor te zorgen dat zorginstellingen niet vanwege de extra coronazorg een hogere WW-premie moesten betalen.

Meer opleiden

Om meer mensen zo goed en snel mogelijk door te laten stromen naar de zorg gaat de taskforce onderzoeken of op grote schaal het duaal leren met innovatieve oplossingen kan worden toegepast. Bijvoorbeeld door het inzetten van studenten in crisistijd als onderdeel van de studie, maar ook de inzet van medische studenten tijdens de wachttijd voor coschappen en het agenderen van de potentie van de opleiding Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH). Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat er gaat gebeuren na afloopt van het experiment van de BMH. Begin maart komt de taskforce met de uitkomst van de verkenningen en een advies hierover.

Financiering

Voor alle maatregelen is wel financiering nodig, benadrukt de taskforce. “Zonder deze extra middelen zullen deze maatregelen niet uitvoerbaar zijn”, aldus Cerfontaine in een brief aan de ministers. Ook wordt het kabinet gevraagd om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars over de experimenteerruimte en over wat zorgverzekeraars kunnen doen om de flexibele inzet van personeel mogelijk te maken.

“Ook is het belangrijk in te gaan op de vraag welke kosten voor de korte termijn zouden kunnen worden gedekt uit de meerkostenregeling corona. Als het kabinet besluit de benodigde financiën beschikbaar te stellen, gaat de Taskforce ervan uit dat deze voorgedragen maatregelen op de korte termijn (februari/maart 2022) worden opgepakt door de actiehouders zoals in het beeldrapport voorgesteld.”

19-01-2022

Medisch Contact: 'Op je tanden bijten hoort bij de zorg'  Chirurg Lisette te Velde raakte arbeidsongeschikt door nekhernia’s

Verwaarloosde nekhernia’s dwongen Lisette te Velde tot stoppen met haar werk als chirurg en ziekenhuisbestuurder. Volledig arbeidsongeschikt zoekt ze sindsdien naar de woorden waarmee ze ter sprake had kunnen brengen hoe het echt met haar ging. Verder lezen? Kijk op de website van het Medisch Contact: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/op-je-tanden-bijten-hoort-bij-de-zorg.htm

17-12-2021

Uitstel herregistratieverplichting BIG-register geldt nog steeds

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport maakte bekend dat het uitstel om te herregistreren in het BIG-register nog steeds geldt. Vanwege de noodsituatie veroorzaakt door COVID-19, is in maart 2020 besloten de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren uit te stellen tot nader order. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie mogelijk zorgverleners worden doorgehaald en daarmee hun bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen.

Op dit moment heeft de minister van VWS nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat. Dit betekent in het kort het volgende:

Uw registratie in het BIG-register wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt. Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt. U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. Mocht u dat toch graag willen doen, bijvoorbeeld als u of uw werkgever dat wenst, dan is dat mogelijk. U kunt hierbij gebruik maken van een papieren formulier. Wilt u dit formulier ontvangen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn. Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht. De minister besluit hierover. U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

Meer informatie vindt u op de website van de KNMG

25-11-2021

Nieuwsbrief HABZ november 2021

Inleiding

Dit is de tweede nieuwsbrief van de HABZ in 2021. Inmiddels zijn er 100 (!) artsen aangemeld bij de HABZ. Artsen maken zich aanhoudend zorgen over hun herregistratie, door ziekte en ook door langdurig herstel na COVID. We horen terug dat zowel de duur van het ziek zijn (langer dan 2 jaar), als het voldoen aan de (dienst) ureneis problemen geeft. Gezien er nu nog steeds collega’s hun BIG-registratie verliezen en zich zorgen maken over de twee-jaarsregel, hebben we onze lobby weer actief opgepakt. Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag daarvan op de hoogte brengen.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Goed nieuws: de regelgeving voor herregistratie voor huisartsen en AVG-artsen met betrekking tot de avond-, nacht- of weekenddiensten (ANW-diensten) is aangepast. De eis voor 250 uur ANW dienst blijft (gemiddeld 50 uur per jaar over 5 jaar). Nieuw is dat bij 1 tot 249 uur dienst, herregistratie niet wordt afgewezen, maar dat naar rato herregistratie plaatsvindt. Dit betekent dat de enorme druk die ervaren wordt om bij re-integratie de volledige (250) diensturen te moeten draaien om je registratie te behouden vermindert. Wat blijft is dat een groep artsen geen herregistratie krijgt als er geen diensten gedraaid zijn. Meer informatie vind je op deze website van het KNMG. Deze regelgeving is aangepast dankzij inspanningen van onze lobbygroep en de LHV.

Commissiedebat ministerie van VWS

We hebben jullie in het voorjaar bericht dat we onze lobby weer gingen oppakken. Helaas stuitte dat op weerstand. Zie hiervoor dit artikel in Medisch Contact. Lobbyisten vanuit de LHV en KNMG begeleiden ons nu in onze lobby. Zij geven ons veel steun en tips en achter de schermen bespreken ze ons dilemma ook regelmatig met hun contacten. Dit heeft geresulteerd in het effectief benaderen van Kamerleden welke in het commissiedebat van 7-10-21 jongstleden en het begrotingsoverleg van het ministerie van VWS Kamervragen hebben gesteld. Dit artikel in MC heeft dit alles mooi verwoord. Inmiddels heeft minister Hugo de Jonge daarop ook per brief geantwoord dat hij ‘aan de slag’ wil met het afschaffen van de twee-jaarsregel. Ilse Kleijne heeft dit ook in het MC beschreven. Dit stemt ons positief, aan de andere kant zijn we ook voorzichtig. Het is nog geen concrete toezegging en ook de termijn waarop dit gerealiseerd wordt is nog niet duidelijk. Vanuit onze lobbygroep houden we prettig contact met de lobbyisten en we houden samen een vinger aan de pols. Met dank aan de steun van de lobbyisten! Als er nieuws is zullen we weer het Medisch Contact opzoeken en jullie informeren.

Onderzoek UMC Maastricht periodiek registratie certificaat

Voor het onderzoek dat gedaan is in opdracht van het ministerie van VWS zijn een aantal van onze kartrekkers in gesprek gegaan zijn met de onderzoekers van Universiteit Maastricht. Het onderzoeksrapport “Periodiek registratie certificaat, analyse van de werking van de huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven”, is inmiddels gepubliceerd. Het rapport laat genuanceerd zien dat de toetsing voor een periodiek registratie certificaat erg algemeen en duur is en vaak de beroepspraktijk, zeker van profielartsen en specialisten niet toetst. Zij pleiten op een genuanceerdere manier voor maatwerk in de praktijk. Dit rapport zal meegenomen worden in het schrijven van de nieuwe wet BIG. Ben je geïnteresseerd? Het gehele rapport is hier te downloaden.

HABZ congres

Er is langere tijd gewerkt aan het organiseren van een symposium voor langdurig zieke dokters. Door corona heeft dit vertraging opgelopen en inmiddels hebben we - helaas - besloten het voorlopig stil te leggen. Redenen zijn de aanhoudende druk op de medische sector en ook personelene wisselingen in de ondersteundende organisatie. Omdat lotgenotencontact het speerpunt is van dit symposium, denken we dat het beter tot zijn recht komt als we het als een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren. Mogelijk komt er wel een korte online bijeenkomst. Wordt vervolgd.

Tot slot

In de huidige regelgeving is geen rekening gehouden met het feit dat ook artsen langdurig of chronisch ziek kunnen worden. Het veranderen van de regels blijkt helaas iets van de lange adem. En die hebben we, we gaan door! Ondertussen geldt voor alle huisartsen, medisch specialisten en profielartsen; denk eraan om bij (langdurige) ziekte tijdig te overleggen met het RGS, zoals ze gevraagd hebben. Ze kunnen dan - binnen de huidige regelgeving - kijken wat ze kunnen doen. Maar ze maken in elk geval een aantekening dat je tijdig geïnformeerd hebt en nagedacht over de herregistratie. Uiteraard kan iedereen met vragen en suggesties nog steeds terecht op het mailadres: herregistra,eartsenbijziekte@gmail.com of ons bereiken via de website www.HABZ.nl.

Met hartelijke groet,

Janet Kist, Geerten van der Flier, Lidwien van Doorn, Tessa Versteegde, Anita Fritz Heeren, Marloes van der Deijl en Desiree Legemaat.


18-11-2021

Medisch Contact

Minister belooft tweejaarseis bij herregistratie te schrappen

Demissionair VWS-minister Hugo de Jonge gaat de tweejaarsregeling geheel of gedeeltelijk schrappen uit de eisen voor BIG-herregistratie. Dat heeft hij de Tweede Kamer toegezegd.

De Kamercommissie van VWS drong er half oktober bij de minister op aan om vaart te zetten achter aanpassing van de tweejaarseis die bestaat bij herregistratie van artsen. Die eis bemoeilijkt ook herregistratie na langdurige ziekte. De Jonge gaf toen al aan dat hij het dossier niet zou overlaten aan een volgend kabinet.

Onevenredig

In een daarna opgestelde Kamerbrief zegt hij nog eens ‘tot een oplossing te willen komen’, omdat de ‘werkonderbrekingseis in de praktijk namelijk onevenredig hard uitpakt’ volgens hem, wat ‘zelfs kan leiden tot uitstroom van zorgverleners uit de zorg’. Daarom zegt hij die tweejaarsregeling ‘geheel of gedeeltelijk’ uit het Besluit periodieke registratie Wet BIG ‘te schrappen’. Vraag is nog hoe en wanneer hij dat precies wil aanpakken – in het eerdere commissieoverleg werd daarvoor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) genoemd. Vanuit de VWS-commissie ligt er dan ook nog een verzoek om een schriftelijke toelichting op De Jonges toezegging.

Toezegging

De KNMG spreekt van ‘goed nieuws’ voor langdurig zieke artsen. Arts Anita Fritz Heeren, woordvoerder van artsencomité HABZ (Herregistratie Artsen bij Ziekte, dat lobbyt voor aanpassing van die eis), laat weten ‘dankbaar te zijn voor de politieke vraag om ook een toezegging te krijgen over de termijn’ waarop De Jonge tot schrappen overgaat. ‘Dit dossier loopt inmiddels al drie jaar’, aldus Fritz Heeren. ‘De laatste tijd krijgen we meer aanmeldingen van collega’s die moeizaam herstellen na covid. Het dossier is dus wellicht nog actueler geworden, juist door de pandemie.’


15-11-2021

Medisch Contact

Goed nieuws voor BIG-herregistratie langdurig zieke artsen: afschaffing tweejaarsregel

Na aandringen van de Tweede Kamer, laat minister De Jonge in een Kamerbrief weten aan de slag te gaan met het 'Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen'. De vaste commissie VWS in de Tweede Kamer heeft bij de minister aangedrongen op een snelle uitvoering. Dit is goed nieuws voor langdurig zieke artsen die willen herregistreren in het BIG-register.

De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij herregistratie als arts in het BIG-register. ‘De tweejaars-werkonderbrekingseis pakt in de praktijk onevenredig hard uit voor alle langdurige zieke zorgprofessionals en kan zelfs leiden tot uitstroom van zorgverleners uit de zorg’ zegt nu ook minister De Jonge.

HABZ, het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte vraagt al langer aandacht voor de beperkingen van deze tweejaarsregel. De KNMG heeft dat verzoek – samen met andere art. 3 beroepsorganisaties – ook gesteund omdat ook artsen en andere beroepsbeoefenaren hierdoor onnodig in de knel komen. HABZ en KNMG blijven dit dossier monitoren.

Voor langdurig zieke geneeskundig specialisten die onder de regelgeving vallen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG voerden CGS en RGS al verbeteringen door.

Lees hier de betreffende Kamerbrief


31-10-2021

HABZ symposium uitgesteld

Er werd al langere tijd gewerkt aan het organiseren van een symposium over langdurig zieke dokters. Door corona heeft dit een tijd stil gelegen en inmiddels hebben we, onder andere door de aanhoudende druk op de medische sector door corona en ook doordat er bij de organisatie waar we mee werkten meerdere wisselingen zijn geweest, besloten de voorlopig stil te leggen. Omdat we als speerpunt hadden om lotgenotencontact te stimuleren denken we dat het symposium beter tot zijn recht zal komen als we het op locatie kunnen organiseren. Mogelijk komt er in afgeslankte vorm nog wel een kortere bijeenkomst via internet, hierover zullen we dan weer berichten in de nieuwsbrief en op de site.


15-10-2021

Medisch Contact

Kamer wil snel aanpassing herregistratie zieke artsen

Tweede Kamerfracties hebben het demissionaire kabinet gevraagd vaart te maken met een aanpassing van de regels rond de herregistratie van langdurig zieke artsen. Demissionair VWS-minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat er niet op een nieuw kabinet hoeft te worden gewacht om de tweejaarsregel te schrappen. Kamerleden van CDA, D66, ChristenUnie en SGP gaven bij een recente Kamervergadering aan dat ze nu snel een oplossing willen voor artsen die zich na twee jaar of langer ziekte moeilijker kunnen herregistreren. ‘Wat gaat de minister doen om dat op korte termijn te regelen?’, wilde Kamerlid Joba van den Berg (CDA) weten.

De Jonge gaf in eerste instantie aan dat aanpassing van herregistratieregels een wetswijziging vergt, en dat het daarom geen klus voor een demissionair kabinet is. Daar werd hij op gecorrigeerd door D66-Kamerlid Wieke Paulusma, die erop wees dat wat betreft de tweejaarsregel een aanpassing ook via de lagere wetgevingsroute van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan. ‘Volgens mij kan dat ook in de status waarin u zich nu bevindt.’

De Jonge antwoordde daarop dat het wijzigen van de tweejaarsregel inderdaad via die snellere route kan. Daarnaast zal volgens hem het demissionaire kabinet vast andere aanpassingen rond herregistratie voorbereiden, die te maken hebben met het mogelijk maken van meer maatwerk bij scholingsprogramma’s. Dan kan een nieuw kabinet zo snel mogelijk een wetswijziging – die daar wel voor nodig is – in gang zetten. ‘Als het nieuwe kabinet heel erg lang uitblijft, moesten we misschien maar iets tussendoor proberen’, aldus De Jonge.

Het artsencomité Herregistratie Artsen Bij Ziekte (HABZ) en de KNMG lobbyen al langer voor het schrappen van de tweejaarsregel.


1-7-2021

Beleidsregel RGS 2021: Aanpassing ANW-diensten, bij beperkte duur herregistratie naar rato

Voor de huisarts die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan avond-, nacht- of weekenddiensten geldt:

Herregistratie voor beperkte duur naar rato van het aantal uur verrichte avond-, nacht- of weekenddiensten binnen de referteperiode.

Toelichting

De huisarts die in onvoldoende mate heeft deelgenomen aan avond-, nacht- of weekenddiensten heeft zijn specialisme in onvoldoende mate uitgeoefend en kan in aanmerking komen voor herregistratie voor beperkte duur (artikel D.8, eerste lid, onder a, artikel D.9, artikel D.15, tweede lid Kaderbesluit CGS en artikel D.2., eerste, vierde en vijfde lid Besluit huisartsgeneeskunde).

De beoordeling vindt plaats over de vijf jaar voorafgaand aan de einddatum van de inschrijving (referteperiode). In deze periode wordt gekeken naar het aantal uur gewerkte avond-, nacht- of weekenddiensten in het specialisme huisartsgeneeskunde. Herregistratie vindt plaats voor beperkte duur naar rato. Voor de huisarts die de ANW-diensten combineert met de diensten in algemeen medische zorg geldt dat tegenover één uur ANW-dienst één uur dienst in de algemeen medische zorg kan staan. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren kunnen mee tellen, het slechts bereikbaar zijn is niet voldoende.

Meer informatie vind je hier https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/beleidsregels-rgs.htm18-06-2021

Oproep: Heb jij ervaring met het aanvragen of volgen van een ISP?

Per januari 2020 heeft het RGS de regelgeving aangepast voor herintredende specialisten en profielartsen, zodat een individueel scholingsprogramma (ISP) beter toegankelijk is voor collega’s die ziek zijn uitgevallen. Met het volgen van een ISP toon je als herintreder aan dat je wederom beschikt over de kennis en kunde om zelfstandig binnen je specialisme te kunnen en mogen werken. Voorwaarde hierbij is dat je beschikt over een registratie als arts in het BIG-register

Graag horen wij als HABZ, hoe jullie ervaringen zijn met een ISP, sinds de aangepaste regelgeing en of het programma nu inderdaad meer toegankelijk is. We kunnen deze terugkoppeling meenemen in de evaluatie met het RGS. Dit najaar wordt er een vervolggesprek gepland en het is goed om daarin de ervaringen uit de praktijk mee te nemen.

Heb jij een ISP of heb je stappen ondernomen om in aanmerking te komen voor een ISP, sinds januari 2020? Laat het ons weten via herregistatieartsenbijziekte@gmail.com  

11-06-2021  

Medisch Contact: 

Artsencomité vreest dat afschaffen herregistratie-eis niet doorgaat

Het afschaffen van de tweejaarsregel bij herregistratie van artsen dreigt niet te gebeuren, vreest artsencomité HABZ. HABZ-woordvoerder en revalidatiearts Anita Fritz Heeren hoopt nog steeds op een ‘kortetermijnoplossing’ voor artsen die door langdurige ziekte hun herregistratie niet rond krijgen.  HABZ (Herregistratie Artsen bij Ziekte) is een artsencomité dat sinds drie jaar ijvert voor meer soepele herregistratieregels voor artsen die langdurig ziek zijn geweest, en waar inmiddels 95 artsen bij zijn aangesloten. Vóór de coronacrisis voerde HABZ overleg met VWS, om te bekijken of de tweejaarsregel uit de herregistratie-eisen kon worden geschrapt. Die eis bepaalt dat artsen die langer dan twee jaar niet hebben gewerkt, de uren voorafgaand aan die onderbreking niet mogen meetellen. 
 

Koers

Volgens HABZ-woordvoerder Fritz Heeren is in 2019 onder toenmalig minister Bruno Bruins in een ‘mondeling akkoord’ toegezegd die regel op korte termijn af te schaffen. ‘We hebben er begrip voor gehad dat dit dossier door corona on hold kwam te staan, maar we hebben het idee dat er een andere koers wordt gevaren nu het dossier weer is opgepakt.’

Fritz Heeren doelt op een onderzoek dat VWS heeft uitgezet bij de Universiteit Maastricht. Volgens een VWS-woordvoerder betreft het een onderzoek ‘naar de werking van scholingsprogramma’s in het kader van herregistratie en mogelijke alternatieven’. Een universiteitswoordvoerder voegt eraan toe dat het onderzoek ‘knelpunten bij de herregistratie van BIG-geregistreerde zorgverleners en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart brengt’.  

Klem

Fritz Heeren vreest dat het afschaffen van de tweejaarsregel ‘buiten beeld’ raakt en dat VWS wil voorkómen dat enkele artsen ‘door de regels glippen’ bij afschaffing. ‘Dat zou kunnen als een arts één jaar heel veel werkt, dan vier jaar niets doet en zich herregistreert, dan weer vier jaar niets doet en weer een jaar heel veel werkt. Maar hoeveel artsen zijn er die acht jaar niks willen doen en dan weer de praktijk in gaan? Moet je voor dat hypothetische geval langdurig zieke artsen klem laten zitten? Dat onderzoek is fijn om oplossingen voor de lange termijn te organiseren, maar we missen een kortetermijnoplossing die was toegezegd.’

De VWS-woordvoerder geeft aan dat het onderzoek is bedoeld om ‘handvatten’ te bieden ‘om een goed voorstel aan de nieuwe minister te doen’. Volgens hem is er ‘niets veranderd’ aan het streven om de tweejaarsregel los te laten’, maar wordt het onderzoek wel afgewacht om te zien ‘of de feiten er misschien door veranderen’. 


6-5-2021

HABZ Symposium voorjaar 2022 online

In samenwerking met Boerhaave is de organisatie van het HABZ symposium weer opgepakt. Een online symposium van 2 uur wordt voorbereid voor het voorjaar 2022. Toevoeging september 2021: Helaas wordt het HABZ symposium geannuleerd


15-10-2020

Medisch Contact:  HABZ verwacht toename langdurig zieke artsen door covid-19

Het actiecomité Herregistratie Artsen bij Ziekte (HABZ) vreest dat door covid-19 meer artsen langdurig ziek worden en vervolgens tegen herregistratieregels aanlopen. De HABZ roept die artsen op zich tijdig bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) te melden. De HABZ, met inmiddels zo’n honderd leden, lobbyt sinds drie jaar om de herregistratieregels te versoepelen voor artsen die door langdurige ziekte niet kunnen voldoen aan de uren- en opleidingseisen. Op basis van berichtgeving over zieke zorgmedewerkers gedurende de coronacrisis, verwacht de HABZ dat meer artsen door langdurige ziekte zullen uitvallen: bijvoorbeeld door werkdruk of omdat zij zelf door covid-19 ziek worden. ‘Het herstel van covid-19 kan immers lang duren en complex zijn’, aldus revalidatiearts en HABZ-woordvoerder Anita Fritz Heeren. ‘Mogelijk komt er een nieuwe doelgroep langdurig zieke artsen bij.’

Het overleg dat eerder dit jaar gaande was tussen de HABZ en VWS over mogelijke versoepelingen van de herregistratieregels voor langdurig zieke artsen, is door de coronacrisis ‘jammer genoeg helemaal stil komen te liggen’, zegt Fritz Heeren. Een van de opties die bij dat overleg werd besproken, was het afschaffen van de tweejaarsregel, die bepaalt dat uren die zijn gewerkt voorafgaand aan een werkonderbreking van twee jaar of langer, niet meetellen.

De HABZ wil artsen die verwachten dat ze door ziekte voor langere tijd niet kunnen werken, op het hart drukken om in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), dat de herregistratie uitvoert. Fritz Heeren: ‘In een wat langduriger ziekteproces denk je aanvankelijk niet aan je herregistratie. Het is belangrijk om tijdig in het ziekteproces om hulp te vragen bij het RGS en dus niet te wachten tot het daadwerkelijk tijd is voor de herregistratie. Dan kan de RGS beter meedenken.’ Dat is wat de RGS zelf eerder ook adviseerde.

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de herregistratieregels al bij aanvang van de coronacrisis versoepeld, en recentelijk opnieuw. Daardoor behouden alle specialisten en profielartsen hun RGS-registratie tot januari 2021. Tot die datum geldt ook een korting van tien procent op de eis van het aantal gewerkte uren, en voor bij- en nascholingspunten een korting van twintig procent. Maar dat zal niet voldoende zijn voor langdurige zieke artsen, voorziet Fritz Heeren. ‘Er is zeker coulance, maar dat zal niet alle knelpunten wegnemen, zoals bijvoorbeeld de tweejaarsregel. Artsen moeten bij ziekte blijven opletten.’

24-08-2020

Een zieke dokter een betere dokter? Ja

Lees dit interessante artikel in de Volkskrant De lessen die dokters leren als ze zelf de ziekte krijgen waarvan ze alles weten . Als artsen zelf een ziekte krijgen, soms de ziekte die zij behandelen, leren zij lessen die ze nooit uit de boeken hadden kunnen halen. Van die ervaringen probeert de zorg meer gebruik te maken. Of het redactioneel van de NVTG van Yvo Smulders van 9-7-2020.

24-07-2020

Uitgesteld! HABZ symposium

Het geaccrediteerde symposium “Dokter ziek? (no) BIG deal!?

De HABZ heeft in samenwerking met de Boerhaave scholingscommissie een interessant en boeiend programma samengesteld bedoeld voor zieke dokters, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, juristen en andere professionals of belangstellenden. Deze dag zal in het teken staan van de gevolgen van langdurig ziekzijn op de dokter, de eisen die worden gesteld aan (her)registratie, de perikelen rond (her)registratie, het traject van re-integratie en de impact van verlies van de BIG registratie.

Het belooft een mooie dag te worden met vele inspirerende sprekers. Naast ervaringsdeskundigen zullen ook inhoudsdeskundigen als juristen, bedrijfsartsen en vertegenwoordigers van organisaties als de KNMG en RGS een bijdrage leveren. Wij zijn verheugd dat hoogleraar Ivan Wolffers ook weer heeft toegezegd om als spreker en ervaringsdeskundige op ons symposium te zijn.  Uiteraard zal er ook voldoende ruimte zijn voor iedere vorm van lotgenotencontact en een hapje en een drankje.

Door de corona maatregelen hebben we helaas het symposium uit moeten stellen.

15-05-2020

Uitstel HABZ symposium

Het aangekondigde HABZ symposium in november, wordt vanwege de corona pandemie uitgesteld. Het doel is om een dag te organiseren in samenwerking met Boerhaave Nascholing over de vele aspecten voor zowel de zieke arts als voor de mensen die ermee te maken krijgen, zoals de bedrijfs- en verzekeringsartsen. Een uitnodiging met de dagindeling, datum en plaats zal jullie worden toegestuurd zodra het programma klaar is.  


15-04-2020

RGS: tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10%. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.  Al naar gelang de situatie rond de coronacrisis zich ontwikkelt, kan de RGS in de loop van het jaar besluiten over eventuele verlenging van de regeling.  Met deze regeling sluit de RGS aan op de tegemoetkoming van VWS ten aanzien van herregistratie van basisartsen en de overige artikel 3 beroepen in het BIG-register. 

Alle registraties behouden tot 1/1/2021

Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. De RGS schrijft deze groep artsen de komende maanden wel aan om te herregistreren, zodat wie dat wil, een aanvraag kan indienen. Wie daar niet op reageert blijft in het register ingeschreven. De RGS stuurt hen in de periode september – december 2020 een herinnering om te herregistreren. 

Tegemoetkoming van 10% 

Voor de specialisten en profielartsen waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings- en ICT-punten (deskundigheidsbevordering). De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn. 

Indien nodig: dispensatie EIF en externe kwaliteitsevaluatie

Ook voor de evaluatie van het individueel functioneren (EIF) en externe kwaliteitsevaluatie geldt de coulanceregeling voor de specialisten die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren. Als deze evaluaties in deze periode vallen en niet kunnen worden uitgevoerd, volgt er een dispensatie. De RGS nodigt artsen uit om daar waar mogelijk, wel zoveel mogelijk deel te nemen aan de beide evaluaties. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) bereidt een besluit voor waarin voorgaande regeling vastgelegd wordt.

Meer informatie en contact

Vanzelfsprekend blijft de RGS tijdens de coronacrisis bereikbaar voor overleg over individuele vragen. U kunt contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS. U kunt onze afdeling op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 44 04 310. Ook kunt u een e-mail sturen naar herregistratie@fed.knmg.nl.


28-02-2020

HABZ nieuwsbrief

Hierbij de derde nieuwsbrief van de HABZ met informatie over lopende zaken en plannen voor het komende jaar. Ter kennisgeving: Specialisten die arbeidsongeschikt zijn en lid van SOFOS kunnen gratis lid worden van de LAD. We hopen dat jullie weer nuttige informatie uit de nieuwsbrief kunnen halen  Opzet nieuwsbrief nummer 3 HABZ.docx

 

 27-01-2020

Ingezonden brief Medisch Contact

In haar voorzitterscolumn in het medisch contact van 23 januari 2020 schrijft Ella Kalsbeek dat 2020 het jaar van de waarheid wordt: “We moeten de sores verminderen”. Als voorbeeld noemt zij onder andere de druk van de avond-, nacht- en weekenddiensten. Als niet praktiserend huisarts, waarbij ik mijn registratie verloor vanwege ziekte, raakt mij dit. De huisartsgeneeskunde is het enige medisch specialisme wat een urennorm hanteert voor ANW diensten. Diensten die zoals onze voorzitter beschrijft ook door gezonde collegae als belastend worden ervaren en maken dat de situatie onhoudbaar is. Ik begrijp de wens tot solidariteit en ook het belang van het up-to-date houden van je kennis en vaardigheden in de spoedzorg. Echter in een werkveld wat zo onder druk staat, is het jammer als goede krachten verloren gaan, doordat er geen maatwerk mogelijk is in de herregistratie.

Daarom pleit de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte voor aanpassing van deze regels. Onder andere voor maatwerk ten aanzien van het urencriterium voor de ANW diensten van huisartsen. Het is van belang dat artsen die hun registratie inmiddels zijn verloren, op een goede manier terug kunnen keren in hun vak. Los van het persoonlijk verlies voor de betrokkenen, is het kapitaalvernietiging om niet met maatwerk te zoeken naar wat iemand wel nog kan. Als dokter-patiënt breng je een waardevolle ervaring mee die je een andere dokter maakt. Als er ruimte is om met mijn fysieke beperkingen opnieuw te herregistreren, zou ik me met liefde weer inzetten in de huisartsenzorg.
Tessa Versteegde, huisarts np, bestuurslid HABZ


17-09-2019

Artikel "Bijblijven "

Lees artikel van Geerten van de Flier Habz,lid: 

Chronische neurologie vanuit het perspectief van een arts-patiënt.
Als je te maken krijgt met een chronische ziekte, verandert je leven volledig. Hierbij ontstaat soms een verschil in perspectief tussen de omgeving van de patiënt en de patiënt zelf. Als de patiënt zelf ook arts is, kan dat voor extra moeilijkheden zorgen in de communicatie met zorgverleners. Belangrijk is om als arts tijdens het gesprek actief te vragen naar het perspectief van de patiënt en hierbij ook de eigen emoties te herkennen, als de identificatie groter is, zoals bij arts-patiënten. 
 VanDerFlier2019_Article_ChronischeNeurologieVanuitHetP kopie.pdf

 

11-07-2019

Nieuwsbrief HABZ juni 2019

Inleiding
Dit is de tweede nieuwsbrief van de HABZ. Er is de laatste maanden weer druk vergaderd en er zijn wel wat vorderingen te melden. In elk geval is de HABZ bij veel mensen “in het veld” bekend, bij de vergadering van de vaste kamercommissie volksgezondheid werd ons initiatief genoemd door de minister. Ook al zijn we er nog niet, er is wel steeds meer beweging en begrip voor de problemen die we aandragen. We merken bij de vergaderingen met KNMG, CGS en RGS dat er actief wordt meegedacht en naar oplossingen wordt gezocht. Een probleem blijft de wet BIG, hierin zal eerst de 2-jaars regel moeten worden afgeschaft voor de KNMG/CGS verder kan met veranderen van de regels. Maar ook hierbij wordt door VWS gekeken naar mogelijkheden. Voor het specialisten register is er wel al wat veranderd. Lees verder in de nieuwsbrief: 
 Nieuwsbrief HABZ nummer 2 juni 2019 opzet 2.docx

 

06-06-2019

Medisch Contact: Reactie op artikel van Liesbeth van de Jagt:

Arts moet ‘perfect’ zijn en redt dat niet

Wat als je het niet redt om ‘perfect’ te zijn? Liesbeth vd Jagt et al schrijven dat de verantwoordelijkheid voor herstel na overbelasting teveel bij artsen zelf wordt gelegd, terwijl juist het ziekmakende systeem moet worden aangepakt (MC 22/2019:18-20). Een interessant betoog, waar onzes inziens een extra dimensie moet worden benadrukt. Het betreft de druk die herregistratie-eisen opleggen in geval van ziekte. In de huidige wetgeving is vastgelegd dat je als arts je registratie verliest als je langer dan 2 jaar niet werkt, bv door ziekte. Echter, 2 jaar gaat soms snel voorbij, zoals tijdens de behandeling van een maligniteit. Bij de toepassing van deze regel wordt niet gekeken naar voorervaring, competenties of het aantal gewerkte uren van voor het ziek zijn, binnen dezelfde herregistratiecyclus van 5 jaar. Dit kan betekenen dat een arts zich gedwongen voelt om sneller te re-integreren dan medisch gezien wenselijk is, of dat artsen zich genoodzaakt voelen om in de herstelperiode de werkzaamheden snel naar fulltime uit te breiden; om zo te voldoen aan de urennorm, in de hoop hun registratie en daarmee hun werk niet te verliezen. Ook deze kwestie raakt aan het thema van maakbaarheid en meetbaarheid van kwaliteit. De herregistratie-eisen zijn absoluut, zonder mogelijkheden voor maatwerk bij overmachtssituaties. De boodschap dat na ziekte de registratie in het geding komt, impliceert disfunctioneren en steunt het beeld dat er in de medische wereld geen ruimte is voor kwetsbaarheid. Daarom pleit de actiegroep Herregistratie Artsen bij Ziekte voor aanpassing van deze regels. Het schrappen van de bovengenoemde 2-jaarsregel zou een goede eerste stap zijn. Daarbij is het ook van belang dat artsen die hun registratie inmiddels zijn verloren, op een goede manier terug kunnen keren in hun vak, zonder onnodige obstakels die moeilijk met ziekte te combineren zijn. Zoals Liesbeth vd Jagt et al het artikel afsluiten: laten we zorg dragen voor onszelf en elkaar!
Geerten van der Flier, Tessa Versteeg namens de HABZ
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/arts-moet-perfect-zijn-en-redt-dat-niet.htm


04-06-2019

Verslag overleg vaste kamer commissie VWS met bewindslieden 

Aanwezig: minister Bruins, minister de Jonge, staatssecretaris Blokhuis, Hijink (SP), Gelijnse(50+), Bergkamp (D66), Kerstens (PvdA), De Lange (VVD), Ellemeet (Groenlinks), Van der Staaij(SGP), Van den Berg (CDA), Agema (PVV), Geerten (HABZ). Iedere zorgwoordvoerder krijgt vijf minuten spreektijd, soms met interruptie van een ander kamerlid. Hierbij vallen enkele vragen op: 
-Hijink, SP: pleit voor een verlaging van de kosten voor de scholing en herregistratie. Hij wil dat dit door de werkgever betaald wordt. Hij heeft het voornamelijk over verpleegkundigen.
-Kerstens (PvdA) vraagt de minister belemmeringen weg te nemen om opnieuw in te stromen (algemeen geformuleerd)
-Van den Berg (CDA) vraagt of de minister wil kijken naar herregistratie bij ziekte, omdat dat nu kostbaar en moeilijk is. Vooral het deel met minister Bruins is voor ons belangrijk. Na een opmerking van minister Bruins over uitstroom uit de zorg tegengaan, interrumpeert Van der Staaij (SGP) met een vraag om maatwerk voor herintreders en een drempelloze terugkeer in het vak. Hierop antwoord de minister dat Van der Staaij waarschijnlijk doelt op het initiatief Herregistratie Artsen bij Ziekte. Hij belooft voor het einde van het jaar uitslag te geven over maatwerk bij BIG-registratie. Tevens wil hij in overleg met aanbieders van de scholingsprogramma’s om te kijken in hoeverre zij maatwerk kunnen leveren. Over de kosten zegt de minister weinig.


26-05-2019

Impressie Lotgenoten bijeenkomst 26 mei Utrecht

Gisteren zijn Janet, Desiree en Geerten in Utrecht geweest. Er waren nog 5 artsen. We hebben elkaar gesproken over herregistratie-perikelen en duidelijk was er behoefte aan herkenning. De algemene tendens was vooral het intense gevoel van onrecht dat je wordt aangedaan als je je BIG verliest. De artsentitel komt harder aan dan de specialisatie, bij velen. Het was een zinvolle dag, ook voor een kleine groep. Want voor deze groep artsen heeft dit duidelijk meerwaarde gehad.


22-05-2019

Blog RVS

Op verzoek van Minister Bruins van Medische Zorg en Sport bereidt de RVS een advies voor over regulering van beroepen in de zorg. De Raad houdt hiertoe momenteel een veldraadpleging onder werkenden in de zorg. Ook plaatst de Raad de komende weken blogs over specifieke onderwerpen van beroepenregulering. De blogs bevatten geen standpunten van de Raad. Ze zijn bedoeld om te prikkelen en reacties te ontlokken. U leest hier de blog van Geerten van der Flier, huisarts. 

Sinds januari 2018 word je als (basis)arts uitgeschreven uit het BIG-register, als er de voorafgaande vijf jaar onvoldoende uren direct patiëntencontact is geweest. Elke vijf jaar moet verlenging van de BIG-registratie gevraagd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je in de vijf voorafgaande jaren minimaal 2080 uur gewerkt te hebben in directe patiëntenzorg. Daarnaast geldt de regel dat bij een onderbreking van 2 of meer jaar, de gewerkte uren voorafgaand aan de onderbreking niet worden meegeteld bij het berekenen van het totaal. Zo kan de absurde situatie ontstaan dat een arts die een jaar na herregistratie twee jaar ziek is geweest, het vierde en vijfde jaar gewoon als arts mag werken – de herregistratieperiode bedraagt immers vijf jaar, maar daarna de artsentitel in moet leveren en geen voorbehouden handelingen meer mag uitvoeren als in die laatste twee jaar niet minimaal 2080 uur is gewerkt.  Vooral artsen met een beperkte arbeidscapaciteit, die in principe wel aan de minimumeisen voldoen, komen zo in de problemen. Dit principe van compenseren staat een gezonde re-integratie voor artsen vaak in de weg. Er bestaan gevallen waarin een arts na ziekte direct weer fulltime zou moeten werken om zijn registratie te behouden. Als je aan het eind van de vijfjaarsperiode, dus de laatste twee jaar ziek bent, dan kun je überhaupt nooit aan de gestelde eisen voldoen.   Wilt u verder lezen? Kijkt u met de onderstaande link op de site van het RVS:  

https://www.raadrvs.nl/actueel/weblog/weblog/2019/blogreeks-beroepenregulering-in-de-zorg-blog-2-geerten-van-der-flier


15-03-2019

Nieuwsbrief HABZ 2

Dit is de eerste nieuwsbrief van de HABZ. We willen jullie vanaf nu elke 3 maanden met een mailing op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Er is de laatste maanden weer overleg geweest met verschillende commissies en VWS, en dit begint langzaam maar zeker vruchten af te werpen. Om onze zichtbaarheid te vergroten is er een website gemaakt, waar ook het laatste nieuws en onze doelstellingen te vinden zijn, www.HABZ.nl. In de onderstaande nieuwsbrief vind je verslagen van de vergaderingen met oa VWS en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en we willen jullie de plannen voor de komende maanden voorleggen. Zo willen we graag voor de zomer een keer bij elkaar komen met iedereen die zich heeft aangemeld bij de HABZ -dit zijn inmiddels al meer dan 80 artsen -om elkaar te ontmoeten, de lopende zaken te bepraten en ervaringen te delen. De datum en plaats vinden jullie onder in de nieuwsbrief. Uiteraard kan iedereen met vragen en suggesties nog steeds terecht op het mailadres: herregistratieartsenbijziekte@gmail.com.

nieuwsbrief versie 10 maart 2019.docx

 

14-03-2019

CGS

Een week na ons bezoek aan de RGS, zijn wij bij het College Geneeskundig Specialisten geweest. Zij bepalen de regels voor opleidings- en herregistratieregels voor specialisten. Wij hebben de voorgenomen veranderingen van de regels per 2020 besproken. Hierbij werd duidelijk dat onze zorgen zeer serieus zijn meegenomen in de vormgeving van hun plannen. Verder hebben wij benadrukt dat de aanpassing van de regels voor sommige artsen heel veel verschil kan maken, maar dat er nog situaties zijn waarin de regels nu niet voorzien. Deze situaties hebben wij doorgenomen en wij hebben samen besproken bij wie wij voor welke situatie aan de deur moeten kloppen.


14-03-2019

VWS

In januari zijn wij aanwezig geweest bij een brainstormsessie die was georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit was een vervolg op een eerdere brainstorm. Hierbij waren alle vertegenwoordigers van beroepsverenigingen van BIG-beroepen uitgenodigd, en wij. Het doel was om te kijken of er mogelijkheden zijn om zorgverleners die door omstandigheden hun BIG-registratie dreigen te verliezen, te kunnen behouden voor het vak. Er zijn veel gedachten over tafel gekomen, waaronder een mogelijkheid om als specialist np je BIG onder voorwaarden terug te krijgen, zodat je kan deelnemen aan een individueel scholingsprogramma en aan het eind hiervan weer kunt worden ingeschreven in het specialistenregister. Het is niet zeker dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, maar duidelijk was dat de problematiek die wij hebben aangekaart inmiddels breed wordt onderkend en dat wordt gezocht naar oplossingen.


05-07-2018

RGS: Herregistratie voor langdurig zieke artsen: betere regels komen dichterbij 

KNMG, RGS en CGS zijn bezig om de herregistratie-situatie voor langdurig zieken beter te regelen. Aanleiding vormt de oproep van een groep artsen (HABZ) om de herregistratieregels voor artsen die langdurig ziek zijn te versoepelen. Inmiddels voerden de KNMG, het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verschillende gesprekken met de HABZ om ondersteuning te geven en actief mee te denken in oplossingen, ook richting het ministerie van VWS. 

In Medisch Contact reageert HABZ-woordvoerder Janet Kist namens het comité verheugd op de aandacht voor en erkenning van de problematiek waar zieke artsen tegen aanlopen bij herregistratie. Zij ziet ‘bij de betrokken partijen een duidelijke wil om de regels voor deze groep artsen te verbeteren'. Kist: 'De HABZ blijft zich inzetten voor de belangen van zieke collega's en wij zijn blij dat we dit gezamenlijk kunnen doen met de belanghebbende instanties.'

Nieuw besluit: meer maatwerk

Ook heeft het CGS een voorgenomen besluit gepubliceerd om het Besluit herregistratie aan te passen. Hierin worden ook de regels voor herintredende specialisten en profielartsen en het volgen van een individueel scholingsprogramma aangepast, zoals besproken met de HABZ. Met deze aanpassingen krijgt de RGS mogelijkheden in handen om eenvoudiger en gerichter maatwerk te leveren. 

Vervolg na de zomer

Na de zomer volgt een vervolgoverleg tussen HABZ en VWS over de herregistratie van langdurig zieke basisartsen, waarbij op verzoek van HABZ de RGS zo nodig aansluit. De uitkomsten van dit overleg tussen HABZ en VWS en van de adviesronde van het CGS wacht de KNMG nu eerst af.

Langdurige uitval? Neem contact op met RGS

Specialisten en profielartsen die nu al langdurig zijn uitgevallen, kunnen contact opnemen met de RGS. Samen kan dan bekeken worden wat tijdig valt te doen om de (her)registratie te behouden. Wij realiseren ons dat de RGS niet de eerste instantie is waar u of uw werkgever aan denkt als u ziek wordt. Toch kan vroegtijdig contact helpen. Op de RGS-webpagina Langdurige uitval en herregistratie leest u hierover meer


25-01-2018

Medisch ContactArtsen betwisten herregistratieregels rond ziekte

Een groep artsen die door langdurige ziekte niet aan herregistratie-eisen kan voldoen, heeft een actiecomité gevormd dat wil strijden voor versoepeling van die eisen. De Actiegroep HABZ (Herregistratie Artsen Bij Ziekte) zoekt nog meer artsen bij wie dit speelt. Het oprichten van het comité volgt op een oproep die specialist ouderengeneeskunde Annetje Bootsma dit najaar deed in Medisch Contact. Zij zocht artsen die door ziekte tegen de eisen waren aangelopen, nadat Bootsma van dichtbij had meegemaakt hoe een bevriende specialist tijdens haar ziekbed worstelde met de herregistratie. Zo’n twintig artsen meldden zich toen bij haar, die nu samen de actiegroep hebben gevormd.

HABZ wil op drie manieren onderzoeken of de regels kunnen worden aangepast, zodat het toch mogelijk is arts te blijven als het niet lukt om aan de huidige eisen van werk- en dienstenuren en scholing te voldoen. Ten eerste wordt een juridische procedure overwogen. Bootsma verwacht dat er ‘aanknopingspunten’ zijn om een zaak te beginnen op basis van een vergelijking van de regels in het buitenland, en op basis van de mate waarin artsen van informatie worden voorzien in zulke gevallen. Daarnaast wil HABZ ‘een politieke weg’ bewandelen door in overleg te treden met beroepsorganisaties en door Tweede Kamerleden te benaderen. Als laatste hoopt HABZ ook met het College Geneeskundige Specialismen (CGS), dat de herregistratieregels vaststelt, om tafel te kunnen.

Voordat die stappen worden ondernomen, wil het comité weten namens hoeveel artsen het kan spreken. Vandaar dat er wordt gezocht naar ‘collega’s die ondanks klinisch goed functioneren hun herregistratie kwijt zijn geraakt of dreigen kwijt te raken’. ‘Wij willen kijken of bij ziekte een betere afweging mogelijk is bij herregistratie om niet onnodig artsen te verliezen’, aldus Bootsma namens HABZ. Belangstellenden kunnen zich per mail bij het comité melden via herregistratieartsenbijziekte@gmail.com.


11-01-2018

KNMG: Herregistratie basisartsen per 1-1-2018

Per 1 januari 2018 moeten veel basisartsen zich voor het eerst laten herregistreren in het BIG-register. Voorwaarde voor herregistratie is dat een arts voldoende werkervaring heeft in de individuele gezondheidszorg (gemiddeld 8 uur per week in de afgelopen vijf jaar). Een arts die niet beschikt over voldoende werkervaring kan ervoor kiezen het scholings- en toetsprogramma herregistratie basisartsen van de VU Academie te doorlopen. Als dat succesvol verloopt, wordt een Periodiek Registratiecertificaat (PRC) uitgereikt, waarmee ook herregistratie kan worden aangevraagd. Lees hier verder


23-10-2017

Medisch contact:  Herregistratie lastig bij langdurige ziekte

"Bij een langdurig ziekbed zouden er soepelereBIG-regels moeten gelden"

Als een arts wordt getroffen door een langdurige ziekte kan het lastig zijn om nog voldoende uren te werken en genoeg opleidingspunten te verzamelen voor herregistratie. Een aantal artsen pleit voor meer soepelheid in de regels. 

Specialist ouderengeneeskunde Marieke Bouwsma kreeg in mei 2012 de diagnose eierstokkanker. Door chemotherapie en een operatie was ze zo’n acht maanden uit de running. Daarna pakte ze haar werk weer op, met zicht op genezing. Een complicatie met littekenweefsel, die leidde tot verwijdering van twee meter dunne darm, veranderde in 2013 de situatie. ‘Daarna was ze erg verzwakt en echt uitgeput en kon ze minder werken’, herinnert vriendin en collega-specialist ouderengeneeskunde Annetje Bootsma de laatste werkzame jaren van Bouwsma, die in maart 2017 op 55-jarige leeftijd overleed.

In Bouwsma’s laatste jaren bungelde het kwijtraken van haar BIG-registratie als een zwaard van Damocles boven haar hoofd. Door het beperkte aantal uren dat ze aan werk, diensten en nascholing kon besteden, dreigde ze niet in aanmerking te komen voor herregistratie. Haar lopende herregistratie zou 31 december 2015 aflopen. En dat was ‘een grote bron van stress en kwetsing’, aldus Bootsma. ‘Geen leidinggevende, patiënt of collega die aan haar deskundigheid twijfelde, maar toch zou ze op grond van de regels haar herregistratie kwijtraken.’ Bootsma, die zich de frustratie en het verdriet van haar inmiddels overleden collega aantrekt, wil weten of het jasje van herregistratie bij meer artsen knelt.

In wetten en regels is vastgelegd hoeveel uur relevante werkervaring een arts minimaal moet hebben om in aanmerking te komen voor een verlenging van de registratie met vijf jaar. Voor basisartsen ligt die eis op 2080 uur per vijf jaar, wat neerkomt op gemiddeld acht uur per week. Voor geneeskundig specialisten ligt dat op het dubbele, dus zo’n zestien uur per week. Daarnaast moeten artsen voldoende accreditatiepunten halen.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) draagt zorg voor het uitvoeren van deze regels, die zijn opgesteld door het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Het CGS, waar vertegenwoordigers van beroeps- en brancheorganisaties van artsen zitting in hebben, overlegt voor het vaststellen van de registratieregels met specialistenorganisaties. En die regels zijn bekrachtigd door de minister van VWS.

Arbeidsongeschikt

Ook huisarts Marloes van der Deijl kreeg door langdurige ziekte met de regels te maken. Zij raakte in januari 2013 arbeidsongeschikt door een vorm van reuma, arthritis psoriatica. Van der Deijl kon ruim twee jaar niet werken. ‘Door allergie voor medicatie heeft het erg lang geduurd voor ik weer enigszins kon re-integreren’, blikt ze terug. ‘Na enkele maanden heb ik een paar pogingen gedaan, maar die strandden al na een paar weken.’ Geen leidinggevende, patiënt of collega die aan haar deskundigheid twijfelde. Toen ze na ruim twee jaar ziekte de werkdraad weer oppakte, bleek het moeilijk te zijn om nog voldoende uren en punten te behalen om voor herregistratie in aanmerking te komen. Ook de registratie van basisarts dreigt ze kwijt te raken, nu daar vanaf 2018 herregistratie-eisen voor gelden. Vóór haar ziekte werkte Van der Deijl dertig uur per week als maat in een maatschap van vier artsen. Door een opvlamming van haar ziekte is ze op dit moment opnieuw uit de roulatie. Het maakt dat Van der Deijl inmiddels twijfelt of herregistratie, als huisarts of basisarts, nog wel haalbaar is.

Burn-out

Anesthesioloog Eva Klein verkeert in een vergelijkbare situatie. Zij was maar liefst vijf jaar uit de running. In 2011 nam ze ontslag bij het ziekenhuis waar ze toen werkte, omdat ze zich uitgeput voelde door spanningen op de werkvloer. Pas na verloop van tijd bleek dat Klein een heftige burn-out had; de spanningen hadden een giftige mix met een jeugdtrauma gevormd. ‘Het duurde een tijd voordat ik mijn problemen besefte en begreep.’

Deze zomer voelde ze zich voldoende hersteld om voorzichtig weer ergens aan de slag te gaan. Probleem: haar registratie was in augustus verlopen, waardoor ze nu eerst een scholingsprogramma moet volgen. Voor dat programma dient ze haar werkweek vrij snel uit te breiden naar vier dagen. En een eis van het programma is dat ze minstens 50 procent van een fulltimeaanstelling werkt. ‘Maar die 50 procent kan al te veel zijn als instap. Dat moet je niet vragen van iemand met een burn-out.’ Ook de nacht- en weekeinddiensten die bij het scholingsprogramma horen, kunnen te veel zijn ‘als je herstellende bent’, aldus Klein. ‘Die eerste stappen zijn cruciaal als je je weer op de werkvloer vertoont. Maar daar is zo weinig erkenning voor en dat stoort me.’

Kwaliteit bewaken

De hoofdtaak van de herregistratie met de bijbehorende regels is ‘de kwaliteit van artsen bewaken om zo te kunnen garanderen dat patiënten goede zorg krijgen’, lichten RGS-secretaris Sylvia Veen (kinderarts niet-praktiserend) en hoofd stafbureau Opleiding en Registratie Rudi van Reenen van de KNMG toe. De registratiecommissie verwerkt jaarlijks zo’n achtduizend herregistratieaanvragen. Het idee achter de herregistratieregels is dat verwacht kan worden dat een arts bij dat minimumaantal werkzame uren nog over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zijn beroep volgens de professionele standaard uit te oefenen, aldus Veen en Van Reenen.

Triest dat je niet op een andere manier mag aantonen dat je capabel bent

‘Het is wrang als iemand wegens ziekte en ondanks een tomeloze inzet, het niet redt om voldoende uren te werken, of nascholing te volgen’, merken ze op. ‘Als iemand vervolgens zijn inschrijving als specialist verliest, kan hij direct zijn beroep niet meer uitoefenen. Ziekte overkomt je en het is begrijpelijk dat dit als onrechtmatig wordt ervaren, maar de herregistratie-eisen vervullen wel een functie.’

Ze begrijpen dat het wettelijk vereiste minimumaantal uren en punten in het geval van ziekte kan ‘voelen als maximumeisen’. Veen adviseert artsen die voorzien dat ze een langdurig ziektetraject voor de boeg hebben, om zich in ieder geval bijtijds te melden bij de RGS. Dan kan een medisch secretaris de mogelijkheden toelichten. Zo heeft de RGS specialisten kunnen wijzen op de mogelijkheid om vroegtijdig een individueel scholingsprogramma te beginnen. ‘Laat het niet op het laatste moment aankomen. Je hebt toch met die vijfjaarlijkse cyclus te maken. Bel ons op tijd en stel de vragen die je hebt.’

Weinig vragen

Bij de RGS komen weinig vragen binnen van specialisten die door ziekte in de problemen komen, hooguit ‘een handvol per jaar’, is hun ervaring. Vooral artsen die niet voltijds werken, krijgen het in de optiek van Veen en Van Reenen eerder lastig met de minimumeisen. Veen: ‘Als je dan ziek wordt, gaat je gemiddelde aantal werkzame uren heel hard omlaag. Ik adviseer artsen die bijvoorbeeld twee dagen per week werkzaam zijn om meer te werken, zodat je meer reserve hebt om aan het gemiddelde te komen mocht je ooit een periode niet in staat zijn om te werken.’

‘Ik kon het in een eerder stadium niet aan om me te melden bij de RGS’, blikt Klein terug op haar ziekteperiode. ‘Als je ziek bent, wil je gezond worden. Dat is het belangrijkste.’ Voor specialist ouderengeneeskunde Bootsma blijft de regelgeving wringen, ook al snapt ze het principe erachter. Ze vindt het inconsistent dat er wel bij zwangerschap naar rato minder punten en uren hoeven te worden waargemaakt, maar dus niet na langdurige ziekte. ‘Daar zit iets scheefs in.’ De ‘vrijstelling’ die mogelijk is rond zwangerschaps- en bevallingsverlof, volgt uit een omgekeerde benadering, blijkt uit een toelichting van Veen en Van Reenen. ‘Dat verlof wordt niet als onderbreking van de werkzaamheden aangemerkt, omdat de wet geen discriminatie op basis van geslacht toestaat.’

Verspilling

Bootsma noemt het verder ‘rigide’ dat het ‘in uitzonderlijke situaties van langdurige ziekte’ niet mogelijk is om ‘op een alternatieve manier je deskundigheid aan te tonen’. ‘Je kunt bijvoorbeeld ook getuigschriften laten opstellen, zodat je het niet alleen op basis van een paar punten hoeft te doen.’ Huisarts Van der Deijl sluit zich daarbij aan. ‘Ik blijf het bijzonder triest vinden dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om op enige andere manier aan te tonen dat je capabel bent om in je beroep te functioneren na een periode van afwezigheid. Dat is demotiverend en naar mijn mening ook een enorme economische en maatschappelijke verspilling van gemotiveerde artsen.’

Ze zegt bereid te zijn zich toetsbaar op te stellen ‘maar op deze manier wordt er geen enkel onderscheid gemaakt tussen iemand die twee jaar niet heeft gewerkt en wel heeft nageschoold, en iemand die bijvoorbeeld al vijftien jaar uit het vak is.’ Van der Deijl verwondert zich bovendien over de kunstmatige grens die in het systeem zit gebakken. ‘Ik kan na twee jaar buiten dienst te zijn geweest wel ongezien aan het werk tot het einde van de registratietijd.’ Maar daarna dus ‘plotsklaps’ niet meer.

Specialist ouderengeneeskunde Bouwsma wist in de periode van 2013 tot eind 2015, waarin vervolgchemo’s, spoedopnames en de plaatsing van een stoma elkaar afwisselden, nog te werken. De vier dagen per week die ze vroeger draaide, kon ze niet meer aan, maar in goeie maanden lukte drie dagen nog wel. Met hulp van vrienden, die met haar via e-learning punten bij elkaar sprokkelden, wist ze uiteindelijk in aanmerking te komen voor een beperkte herregistratie van 2,5 jaar.

‘Dat ze erin is geslaagd om nog een beperkte registratie te krijgen, dankt ze uitsluitend aan het feit dat ze in de eerste anderhalf jaar van de vijfjaarstermijn nog niet ziek was’, licht Bouwsma’s weduwnaar Egbert Verweij toe. In die periode had ze volgens hem al voor de helft aan de eisen voor beperkte herregistratie voldaan.

Die 2,5-jaarsregistratie gaf Bouwsma voldoende perspectief om ‘na herstel te kunnen bikkelen om weer volledig te worden geregistreerd’, blikt haar vriendin en collega Bootsma terug. ‘En mocht ze de ziekte niet overleven, dan was de kans groter dat ze als specialist ouderengeneeskunde kon overlijden, wat voor haar ook belangrijk was.’ En dat was de situatie toen de uitzaaiingen Bouwsma in maart fataal werden.

Bootsma hoopt dat meer langdurig zieke artsen met herregistratiehindernissen zich bij haar melden. ‘Ik wil graag de verhalen verzamelen en kijken of we alsnog gezamenlijk bij onze beroepsgroepen wat beweging kunnen krijgen in de starre regelgeving. Ik wil samen kijken of er flexibiliteit kan komen om verlies van herregistratie en waardigheid te voorkomen, zonder verlies van kwaliteit in onze beroepsuitoefening.’ Weduwnaar Verweij steunt Bootsma in haar weg op de barricaden. ‘Als Marieke in 2016 zelf nog de kracht had gehad om hierop actie te ondernemen, had ze dat ongetwijfeld gedaan.’

 

E-mailen
Map